Mẫu bản kiểm điểm đảng viên

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân mới nhất năm 2020

Dưới đây là các mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân mới và thông dụng nhất dùng để tự nhận xét về những ưu, khuyết điểm của bản thân dành cho các cá nhân, đảng viên, giáo viên, cán bộ công chức, mời các bạn cùng tham khảo và áp dụng.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên

Bản kiểm điểm này dành riêng cho Đảng viên tự kiểm điểm cuối năm, tự đánh giá kết quả nhiệm vụ được giao trong 1 năm qua theo mẫu số 02-HD KĐ.ĐG 2019:

Đảng bộ:………….

Chi bộ: ……………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
…….., ngày … tháng … năm 20…

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

NĂM ……………

Họ và tên: ……………………Ngày sinh: …/…/…

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền đoàn thể:…………………

Đơn vị công tác: ……………….

Chi bộ:…………………………..

I. Về tư tưởng chính trị

– Có quan điểm chính trị kiên định, luôn luôn trung thành với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ trương đường lối và các Nghị quyết của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

– Luôn có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, công tác, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác.

II. Về phẩm chất đạo đức lối sống

– Có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; tuyên truyền pháp luật, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

– Là Đảng viên, tôi luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, thẳng thắn, có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng;

– Lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không cờ bạc, rượu chè, quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực tài sản, thu nhập cá nhân và gia đình hàng năm.

– Luôn lắng nghe những  ý kiến đóng góp của quần chúng, đồng nghiệp để tự hoàn thiện bản thân.

– Giữ mối quan hệ tốt với quần chúng tại cơ quan và tại địa phương nơi cư trú; tham gia đầy đủ các buổi họp thôn. Bản thân và gia đình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của địa phương đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

III. Về thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao

– Có tinh thần trách nhiệm cao, đạt kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

– Hoàn thành tốt nghĩa vụ của công dân nơi cư trú; thực hiện tốt các công việc mà bên Chi bộ giao.

IV. Về ý thức tổ chức kỷ luật

– Luôn chấp hành sự phân công điều động của cấp trên.

– Nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định, nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng theo quy định; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng, đợt sinh hoạt chính trị theo quy định của địa phương, Điều lệ Đảng;

– Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

V. Kết quả phát huy ưu điểm trước đó, khắc phục và sửa chữa các khuyết điểm, yếu kém

– Giữ vững, kiên định lập trường trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, quy chế về Đảng viên, tích cực trau dồi kiến thức, học tập và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về Đảng viên theo quy định;

– Thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng ủy, chi bộ;

– Giải quyết công việc hiệu quả đã được giao.

VI. Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân:

– Kiến thức chuyên môn còn hạn chế, chưa tìm hiểu sâu về các chủ trương, chính sách và các Nghị quyết, Quy định của Đảng; kiến thức pháp luật còn hạn chế;

– Chưa thực sự tích cực trong việc đề xuất , đóng góp ý kiến trong sinh hoạt Chi bộ.

VII. Phương hướng, biện pháp khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm.

– Cố gắng phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý phê bình và tự phê bình cho đồng nghiệp, mạnh dạn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ.

– Tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, cập nhật kiến thức, cập nhật các nội dung mới, văn bản pháp luật mới để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác, tạo cơ sở để tuyên truyền các kiến thức pháp luật, các chính sách của Đảng ủy và Nhà nước tới mọi công dân;

– Thường xuyên, tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

VIII. Tự nhận  mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức:

– Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

» Tải về mẫu bản kiểm điểm của Đảng viên tại đây:

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tên tôi là: ……………………..

Sinh ngày: ………………………….

Hiện đang làm việc tại:………………..

Nhiệm vụ được giao là:………………….

Tôi tự kiểm điểm bản thân với những nội dung như sau:

Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không? 

…………………..

Nguyên nhân:………………

Hậu quả:…………………

Đã khắc phục:…………………

Nay tôi tự nhận hình thức kỷ luật là;……………….

Và hứa lần sau sẽ không vi phạm: …………………

………..,ngày … tháng … năm …..

Người viết bản kiểm điểm

     (Ký, ghi rõ họ và tên)

» Tải về mẫu bản kiểm điểm cá nhân tại đây:

 

Mẫu bản kiểm điểm dành cho giáo viên, cán bộ công chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

——–***——-

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm……..

Kính gửi:……………………………………………………….

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh Ngày:…………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………………………

Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

1- PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:

– Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.

– Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của trường đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong

– Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.

– Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.

2- CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:

– Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc,có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của .

– Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.

3- TỰ ĐÁNH GIÁ:

Ưu điểm:

Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.

Nhược điểm:

Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.

* Tự xếp loại:

Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm

Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn mọi công việc trong năm tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

……………..,ngày….tháng ….năm…

Người viết

» Tải về mẫu bản kiểm điểm cá nhân dành cho giáo viên, công chức

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân cho học sinh

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi ban giám hiệu trường:  …………………………

Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp:  ……………

Tên em là …………………Là học sinh lớp …………………

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Nội dung sự việc: …(trình bày tóm tắt nội dung việc mình gây lỗi và nguyên nhân)…

Em tự nhận thấy lỗi của mình là: ….. (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!

…., ngày … tháng … năm

Chữ ký học sinh                                                                                                                                                     Chữ ký phụ huynh

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

» Tải về bản kiểm điểm cá nhân học sinh tại đây:

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân, đảng viên vi phạm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          

BẢN KIỂM ĐIỂM

 

Tôi tên…………………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị…………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ………………………………………………………………………………………………………..

Nhiệm vụ được giao………………………………………………………………………………………

Theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị, tôi xin kiểm điểm như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:…………………………………………………………………………………..

Xác định lỗi:……………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân sai phạm: …………………………………………………………………………………..

Hậu quả do sai phạm xảy ra:…………………………………………………………………………….

Tự nhận hình thức kỷ luật:………………………………………………………………………………..

                                                                                        Ngày         tháng          năm

                                                                                            Người viết kiểm điểm

» Tải về mẫu bản kiểm điểm cá nhân, đảng viên vi phạm tại đây:

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân Dân về Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân mới nhất năm 2020 dành cho các cá nhân, đảng viên, công chức, giáo viên, học sinh. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp nhanh chóng theo quy định pháp luật hiện hành. 

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments