Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất năm 2020

Biên bản thanh lý hợp đồng là mẫu biên bản ghi nhận sau khi hoàn tất một công việc nào đó được hai bên tham gia xác nhận lại khối lượng, chất lượng, và các phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc đó và hai bên cùng đồng ý ký tên. Sau đây là một số mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất theo quy định của pháp luật, mời bạn đọc cùng Luật Nhân Dân tham khảo:

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Căn cứ:

  • Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;
  • Hợp đồng mua bán số …../HĐMB- ký ngày…….tháng….năm….. giữa…………….. và………………………..;
  • Sự thỏa thuận của các bên dựa trên kết quả thực hiện công việc và bàn giao sản phầm.

Hôm nay ngày… tháng…….. năm…….., tại…………..,

Chúng tôi gồm:

I. BÊN MUA (BÊN A): Công ty………………………..

Trụ sở :
Điện thoại/Fax :
GCN đăng ký kinh doanh số :
Người đại diện :
Số CMND : ……………………………………. Nơi cấp:…………… Ngày cấp:……………..
Chức vụ :

II. BÊN BÁN (BÊN B): Công ty………………………..

Trụ sở :
Điện thoại/Fax :
GCN đăng ký kinh doanh số :
Người đại diện :
Số CMND : ………………………………………….. Nơi cấp:…………… Ngày cấp:……………..
Chức vụ :

Bên A và Bên B sau đây được gọi là (“Hai Bên”) hoặc (“Các Bên”)

Vào ngày……….tháng……….năm………….Hai bên có ký Hợp đồng mua bán số……../HĐMB- …………….(sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng”)

Sau khi thỏa thuận, Hai Bên thống nhất thanh lý với các nội dung sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG

1.1. Hai bên xác nhận Bên A và Bên B đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của mình theo đúng Hợp Đồng và thanh lý Hợp Đồng;

1.2. Hai bên đồng ý ghi nhận sự hợp tác, tích cực của Bên A và Bên B trong việc thực hiện Hợp Đồng. Hai bên nhất trí thanh lý hợp đồng nêu trên.

ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

2.1. Hai Bên thống nhất ý chí rằng không có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh đến Hợp Đồng cho đến ngày ký Biên bản thanh lý Hợp đồng này;

2.2. Biên bản thanh lý Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bên không còn bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào liên quan đến Hợp Đồng và cam kết không khiếu nại gì đối với Hợp Đồng sau khi ký Biên bản thanh lý Hợp đồng ;

2.3. Biên bản thanh lý Hợp Đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

» Download mẫu biên bản thanh lý hợp đồng tại đây:

 

Một số mẫu biên bản thanh lý hợp đồng khác

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

CÔNG TY …………………………..

—————-

Số: …….. /BBTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

Hà Nội, ngày …… tháng ……. năm ………

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

– Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số ……./HĐCN đã ký giữa Ông…………………và Bà ……….. ngày ………. tháng ……….. năm………..;

– Căn cứ tình hình thực tế thực hiện hợp đồng chuyển nhượng vốn góp trên.

Hôm nay tại trụ sở công ty: …………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A)

Họ và tên: ……………………………….Giới tính: ………………………………….

Ngày sinh: ……………. Dân tộc: ………………. Quốc tịch: ……………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………….Ngày cấp: ………………….

Nơi cấp: ……………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………….

Số cổ phần sở hữu trong công ty: ………… cổ phần tương ứng ………… VNĐ (………… đồng) chiếm …………vốn điều lệ

Số cổ phần chuyển nh­­ượng: ………… cổ phần trị giá ………… VNĐ (………… đồng) chiếm …………vốn điều lệ

Số cổ phần sau khi chuyển nhượng: …………

Ông …………………cam kết không có bất kỳ một khiếu nại hoặc thắc mắc gì đối với việc chuyển nhượng trên. Công ty cam kết đã thanh toán đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ cho Ông …………………………….

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B)

Họ và tên: ……………………………….. Giới tính: ……………………………..

Ngày sinh: ………… Dân tộc: ………………. Quốc tịch: ……………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………. Ngày cấp: ……………….

Nơi cấp: ……………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………….

Tổng giá trị hợp đồng: ……………………….VNĐ (…………………….đồng) chiếm …………vốn điều lệ

Điều 1: Bên B thanh toán đầy đủ cho Bên A toàn bộ tổng giá trị Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp nêu trên cụ thể như sau:

Điều 2: Bên A đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trên và đã trao cho bên B đầy đủ, chính xác và kịp thời các giấy tờ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp phần vốn góp tại công ty.

Hai bên đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục nghĩa vụ như đã cam kết trong hợp đồng chuyển nhượng và không còn thắc mắc hay khiếu kiện về việc thực hiện nghĩa vụ của nhau.

Biên bản thanh lý hợp đồng này được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản, một bản lưu tại Công ty, một bản gửi đến phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội.

Đại diện hai bên cùng đọc và ký tên dưới đây.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG                                                                                                                                         BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(kí và ghi rõ họ tên)                                                                                                                                                              (kí và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng

» Download mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại đây:

 

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

CÔNG TY….

———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnhphúc
————–
Số: …/2018/BBTL

BIÊN BẢN THANH LÝ

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

  • Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số …/…/HĐCN ngày …./…../….
  • Căn cứ việc thực hiện Hợp đồng trên thực tế;

Hôm nay, ngày … tháng … năm …. Tại trụ sở công ty……… Địa chỉ:…………

Chúng tôi gồm:

BÊN A (BÊN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN):

Ông/Bà Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân: Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

BÊN B (BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG):

Ông/Bà Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Nơi ở hiện tại:

Cam kết:

– Hai bên cam kết quyền, nghĩa vụ của hai bên đã được thực hiện đầy đủ và Hợp đồng sẽ chấm dứt mà không có vướng mắc hay tranh chấp gì.

– Biên bản này được thành lập 04 bản, mỗi bên giữ 01 bản, gửi Phòng đăng ký kinh doanh 01 bản, lưu Công ty 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Bên A Bên B


XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

(Hai bên đã thanh lý hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số …/……/HĐCN ngày …./…../……….)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

CHỦ TICH HĐQT

» Download mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn tại đây:

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay tiền

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VAY

Số: ………………./TLHĐV

– Căn cứ vào Bộ Luật Dân Sự 2015

– Căn cứ hợp đồng vay nợ số ……………. ký ngày ……. tháng …… năm …….. giữa ……………. với ………………..

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm ……. tại ……………………………… chúng tôi gồm có:

ĐẠI DIỆN BÊN A: (Bên cho vay)

Ông(Bà):…………………………………………………………… Chức vụ: …………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………….. Fax: ……………………………………

Tài khoản: ……………………………………………………………..

ĐẠI DIỆN BÊN B: (Bên vay nợ)

Ông(Bà):…………………………………………………………… Chức vụ: ………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………….. Fax: ……………………………………

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………

Hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng trên với các nội dung sau đây:

1. Bên B đã thanh toán đúng và đủ cả gốc và lãi số tiền đã mượn Bên A theo hợp đồng số …………… ký ngày …… tháng ……năm ………

2. Tổng số tiền thanh toán gồm có:

– Tiền gốc:……………………………………………………………………………………………………………..

– Tiền lãi: ………………………………………………………………………………………………………………

– Tổng cộng: …………………………………………………………………………………………………………..

(Viết bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………..…)

3. Kể từ ngày …….. tháng …….. năm ……….. , hợp đồng số ………………….. được thanh lý xong quyền, nghĩa vụ của hai bên đã thực hiện đầy đủ và chấm dứt mà không có vướng mắc hay tranh chấp gì.

Biên bản này được thành lập 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                            ĐẠI DIỆN BÊN B                                             XÁC NHẬN CỦA XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

» Download mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay tại đây:

 

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng môi giới thương mại

CÔNG TY …………………….. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày…..tháng….năm…..

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

– Căn cứ vào hợp đồng số …………………… ký ngày ………………….;

– Căn cứ theo nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., tại …………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN MÔI GIỚI (BÊN A): …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ (Trụ sở chính): ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

Fax: ……………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản số: …………………………………………………………………………………………………

Do ông (bà): ………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………..…………… làm đại diện.

BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI (BÊN B): ………………………………………………………………………….

Địa chỉ (Trụ sở chính): ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

Fax: ……………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản số: …………………………………………………………………………………………………

Do ông (bà): ………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………….. làm đại diện.

Sau khi bàn bạc, hai bên cùng ký thanh lý hợp đồng số ………………. ký ngày……………..

ĐIỀU 1: NỘI DUNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG

– Hai bên đồng ý thanh lý hợp đồng số ………………. ký ngày……………..

– Hai bên chấm dứt quyền và nghĩa vụ quy định trong hợp đồng số ….…..…. ký ngày…………….. kể từ ngày biên bản thanh lý hợp đồng này được ký.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Biên bản thanh lý hợp đồng này là cơ sở để hai bên thanh quyết toán và chấm dứt nghĩa vụ của hai bên trong hợp đồng số ………………. ký ngày……………..

Biên bản thanh lý hợp đồng này được lập thành ……. bản, Bên A giữ ……. (……..) bản, Bên B giữ …….. (……….) bản, có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ                                                                                                      Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu)                                                                              (Ký tên, đóng dấu)

» Download mẫu biên bản thanh lý hợp đồng môi giới thương mại tại đây:

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng nhất hiện nay. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments