Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học, trung học

Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học, trung học mới nhất năm 2020

Chuyển trường cho con là nhu cầu thực tế của nhiều bậc phụ huynh. Sau đây là Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học, trung học mới nhất năm 2019 mà Luật Nhân Dân xin chia sẻ, mời bạn đọc cùng tham khảo và áp dụng.

Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học, trung học

Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC

Kính gửi: – Phòng Giáo dục và Đào tạo…………………………………(1)

                – Phòng Giáo dục và Đào tạo…………………………………(2)

                – Hiệu trưởng Trường Tiểu học……………………………….(3) 

                – Hiệu trưởng Trường Tiểu học……………………………….(4)

Tên tôi là: ………………

Sinh ngày: …………………………………..

CMND/CCCD số: …………………………..Cấp ngày: ……………………Tại: …………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………

Số điện thoại: ………………………….Fax: …………………………….

Là cha/mẹ/người giám hộ của học sinh: …………………………………….

Đang học lớp: ………. Trường Tiểu học ………………………….. Quận (Huyện) ………………………….

Tỉnh (Thành phố) ………………………………………………………….

Kết quả học tập năm học: ……………………… Học lực: ……………… Hạnh kiểm: …………………

Nay Tôi làm đơn này xin phép Hiệu trưởng Trường Tiểu học ………………………….Quận (Huyện) …………………….. Tỉnh (Thành phố) ………………………………. đồng ý cho học sinh ………………………. được chuyển đến học tại Trường Tiểu học …………………………..Quận (Huyện) …………………….. Tỉnh (Thành phố) ………………………………., đồng thời, xin phép Hiệu trưởng Trường Tiểu học ………………………….Quận (Huyện) …………………….. Tỉnh (Thành phố) ………………………………. đồng ý cho học sinh………………………. được nhập học và học tập tại Trường.

Lý do chuyển trường: (5) ………………………………………..

………………………………………………………

Mong nhận được sự đồng ý và chấp thuận của Quý Hiệu trưởng và Nhà trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

………………, ngày…….tháng…….năm 20…

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC (3)……….. Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC (4)…………

Ý KIẾN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

………………………

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

………………………

Hướng dẫn cách viết

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý trực tiếp Trường Tiểu học mà học sinh chuyển đi.
 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý trực tiếp Trường Tiểu học mà học sinh chuyển đến.
 3. Tên của Trường Tiểu học mà học sinh chuyển đi
 4. Tên của Trường Tiểu học mà học sinh chuyển đến
 5. Cần ghi rõ lý do xin được chuyển trường học cho con

Mẫu đơn xin chuyển trường trung học cơ sở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Kính gửi: – Phòng Giáo dục và Đào tạo…………………………………(1)

                – Phòng Giáo dục và Đào tạo…………………………………(2)

                – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở……………………………….(3)

                – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở……………………………….(4)

Tên tôi là: ………………

Sinh ngày: ………………………………………………..

CMND/CCCD số: ……………..Cấp ngày: ………………Tại: …………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………….Fax: ………………………

Là cha/mẹ/người giám hộ của học sinh: …………………………

Đang học lớp: ………. Trường Trung học cơ sở……………………………………………

Quận (Huyện) ………….Tỉnh (Thành phố) ………………………….

Kết quả học tập năm học: ……………… Học lực: ……… Hạnh kiểm: ……..

Nay Tôi làm đơn này xin phép Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở…………………………. Quận (Huyện) …………………….. Tỉnh (Thành phố) ………………………………. đồng ý cho học sinh ………………………. được chuyển đến học tại Trường Trung học cơ sở ………………………… Quận (Huyện) …………………….. Tỉnh (Thành phố) ………………………………., đồng thời, xin phép Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở………………………….Quận (Huyện) …………………. Tỉnh (Thành phố) ………………………………. đồng ý cho học sinh………………………. được nhập học và học tập tại Trường.

Lý do chuyển trường (5): …………………………………………

Mong nhận được sự đồng ý và chấp thuận của Quý Hiệu trưởng và Nhà trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

………………, ngày…….tháng…….năm 20…

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS………………….. (3) Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS……………….. (4)

Ý KIẾN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

………………………

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

………………………

Hướng dẫn cách viết

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý trực tiếp Trường THCS mà học sinh chuyển đi.
 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý trực tiếp Trường THCS mà học sinh chuyển đến.
 3. Tên của Trường trung học cơ sở mà học sinh chuyển đi
 4. Tên của Trường trung học cơ sở mà học sinh chuyển đến
 5. Cần ghi rõ lý do xin được chuyển trường học cho con

Mẫu đơn xin chuyển trường trung học phổ thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Kính gửi: – Sở Giáo dục và Đào tạo…………………………………(1)

                – Sở Giáo dục và Đào tạo…………………………………(2)

                – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông…………………….(3)

                – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông………………….(4)

Tên tôi là: ………………

Sinh ngày: ………………………………..

CMND/CCCD số: …………..Cấp ngày: ……………………Tại: ……..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………………….Fax: Là cha/mẹ/người giám hộ của học sinh: ………………………………………………………

Đang học lớp: ………. Trường Trung học phổ thông……………………Quận (Huyện) ………….Tỉnh (Thành phố) ………………………………….

Kết quả học tập năm học: ……………………… Học lực: ……………… Hạnh kiểm: ……………………………………………………..

Nay Tôi làm đơn này xin phép Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông…………………………. Quận (Huyện) …………………….. Tỉnh (Thành phố) ………………………………. đồng ý cho học sinh ………………………. được chuyển đến học tại Trường Trung học phổ thông ………………………… Quận (Huyện) …………………….. Tỉnh (Thành phố) ………………………………., đồng thời, xin phép Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông………………………….Quận (Huyện) …………………. Tỉnh (Thành phố) ………………………………. đồng ý cho học sinh………………………. được nhập học và học tập tại Trường.

Lý do chuyển trường (5): …………………………………………………………

Mong nhận được sự đồng ý và chấp thuận của Quý Hiệu trưởng và Nhà trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

………………, ngày…….tháng…….năm 20…

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT………………….. (3) Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT……………….. (4)

Ý KIẾN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

………………………

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

………………………

Hướng dẫn cách viết

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý trực tiếp Trường Trung học phổ thông mà học sinh chuyển đi.
 2. Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý trực tiếp Trường Trung học phổ thông mà học sinh chuyển đến.
 3. Tên của Trường Trung học phổ thông mà học sinh chuyển đi.
 4. Tên của Trường Trung học phổ thông mà học sinh chuyển đến.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học, trung học cập nhất mới nhất năm 2019. Nếu còn những vướng mắc về các vấn đề liên quan hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Luật sư Đắc Liễu

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments