Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Điều kiện và mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất năm 2020

Dưới đây là các điều kiện và mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất theo quy định sử dụng khi muốn ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho người khác thay mình thực hiện quyết toán thuế

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cơ sở pháp lý

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết do Bộ tài chính ban hành ngày 15 tháng 06 năm 2015;

Điều kiện uỷ quyền quyết toán thuế TNCN

Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được hiểu là việc một người nhất định có nghĩa vụ nộp và quyết toán thuế cá nhân mà không thể tự mình thực hiện được, ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện quyết toán thuế. Việc ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định bao gồm:

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công mà thực hiện việc ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên tại một địa điểm và thực tế đang làm việc tại địa điểm đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, cả trong trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

– Trong trường hợp trên, đồng thời với việc có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Người lao động là cá nhân đã được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới khi tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động để làm cơ sở tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

Các trường hợp không được uỷ quyền quyết toán thuế TNCN

– Người lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại 2 nơi trở lên.

– Cá nhân đã được tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân  thì sẽ không được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập (ngoại trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân).

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không đảm bảo điều kiện:

  • Chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%  thì cá nhân không uỷ quyền quyết toán.
  • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, mặt khác lại có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế thì cá nhân không ủy quyền quyết toán thuế.

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

GIẤY ỦY QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Tôi tên là: …………………………. Quốc tịch: ……………..

Mã số thuế: ……………………..

Năm …. tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là đơn vi/ doanh nghiệp ………………

Năm ……..tôi có thu nhập chịu thuế tại đơn vị/doanh nghiệp…………và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng/tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.

Đề nghị đơn vị/doanh nghiệp……………. (mã số thuế: ……..) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ……. với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…. ngày … tháng … năm 20….

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân Dân về Điều kiện và mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất năm 2020. Nếu còn những vướng mắc về luật thuế hãy liên hệ dịch vụ tư vấn luật thuế của Luật Nhân Dân để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments