Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu giấy ủy quyền cho cá nhân, doanh nghiệp mới nhất 2020

Dưới đây là các nguyên tắc khi thực hiện ủy quyền và mẫu giấy ủy quyền giữa cá nhân, doanh nghiệp mới chuẩn nhất 2020 theo quy định, mời các bạn cùng tham khảo và áp dụng.

Mẫu giấy ủy quyền

Nguyên tắc khi thực hiện quan hệ ủy quyền

Giấy ủy quyền là văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc công ty, doanh nghiệp hay một cá nhân chỉ định người hay tổ chức được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định trong nội dung của giấy ủy quyền. Các nguyên tắc khi thực hiện ủy quyền theo quy định gồm:

– Quan hệ ủy quyền, đại diện theo ủy quyền phải được xác lập bằng văn bản.

– Quy định cụ thể về thời hạn ủy quyền: Quan hệ ủy quyền cần xác lập thời hạn ủy quyền cụ thể theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật (Điều 140 Bộ luật dân sự năm 2015).

– Quy định về nội dung ủy quyền (phạm vi ủy quyền): Người ủy quyền chỉ được thực hiện các nội dung công việc dựa trên phạm vi ủy quyền (Điều 141 Bộ luật dân sự năm 2015).

– Bên nhận ủy quyền có thể được hưởng một khoản thù lao theo thỏa thuận của các bên và đồng thời cũng phát sinh các nghĩa vụ phải thực hiện không trái với nội dung ủy quyền. Nếu vi phạm các nghĩa vụ sẽ phát sinh nghĩa vụ bồi thường hoặc nghĩa vụ liên đới chịu trách nhiệm căn cứ vào nội dung thỏa thuận trong giấy ủy quyền.

Mẫu giấy ủy quyền dành cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————– o0o ————-

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành;

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………

Số CMND: ………………..Cấp ngày: ……………….Nơi cấp:…………………………….

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên:……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………

Số CMND: ………………..Cấp ngày: ……………….Nơi cấp:…………………………….

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Mẫu giấy ủy quyền dành cho công ty, doanh nghiệp, tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o-0-o——
GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ các văn bản luật liên quan khác;

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày…. tháng…. năm ……., tại trụ sở Công ty …………………………….…, Chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN ỦY QUYỀN

Ông (Bà)  ……………………………………………………………………………Sinh ngày:…………………….

CMND số:…………………………….do………………………………………cấp ngày…….tháng…….năm……….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………….

Chức danh/Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………

BÊN B: BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông (Bà)  ……………………………………………………………………………Sinh ngày:…………………….

CMND số:…………………………….do………………………………………cấp ngày…….tháng…….năm……….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………….

Chức danh/Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………..

 

Bằng Giấy ủy quyền này, Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc sau:

Điều 1. Công việc ủy quyền

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có thời hạn kể từ ngày ký cho tới khi Bên B thực hiện xong công việc nêu tại Điều 1 kể trên. Hoặc thời gian kết thúc thời hạn ủy quyền vào ngày…..tháng…..năm………

Điều 3. Điều khoản cuối cùng

Giấy ủy quyền này gồm 01 (một) trang và được lập thành ……bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ…….. bản và lưu tại Công ty ………………. sổ lượng ……bản.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hai bên đã đọc, hiểu toàn bộ nội dung của Giấy ủy quyền này và cùng ký tên dưới đây.

 

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

Trên đây là chia sẻ của Luật Nhân Dân về Mẫu giấy ủy quyền cho cá nhân, doanh nghiệp mới nhất năm 2020 Nếu còn những vướng mắc về việc ủy quyền hay các vấn đề liên quan hãy liên hệ với dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp một cách nhanh chóng, cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật hiện hành.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments