Mẫu hợp đồng đào tạo nghề

Mẫu hợp đồng đào tạo nghề mới chuẩn nhất năm 2020

Công ty Luật Nhân Dân cung cấp cho bạn đọc mẫu hợp đồng đào tạo nghề mới nhất năm 2019 theo quy định, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu hợp đồng đào tạo nghề

Cơ sở pháp lý

Hợp đồng đào tạo nghề là gì?

Đào tạo nghề là việc trang bị cho người học nghề kiến thức, kỹ năng tham gia thị trường lao động. Theo quy định tại điều 61 Bộ luật lao động năm 2012, khi tham gia đào tạo nghề, trung tâm/doanh nghiệp dạy nghề và người học nghề phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Hợp đồng này được thực hiện bằng lời nói hoặc văn bản, trong đó thể hiện được các nội dung cơ bản sau đây:

 • Tên nghề đào tạo hoặc kỹ năng nghề;
 • Địa điểm đào tạo;
 • Thời gian hoàn thành khóa học;
 • Mức học phí và phương thức thanh toán học phí;
 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng;
 • Thanh lý hợp đồng;
 • Các thỏa thuận khác không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Ngoài ra còn có các nội dung như: Cam kết của người học nghề về thời gian làm việc cho doanh nghiệp;  Cam kết của doanh nghiệp về việc sử dụng lao động sau khi học xong; Thỏa thuận về thời gian và mức tiền công cho người học trực tiếp hoặc tham gia làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp trong thời gian đào tạo – nếu bên đào tạo tuyển người vào đào tạo để làm việc cho mình.

Mẫu hợp đồng đào tạo nghề

Sau đây là mẫu hợp đồng đào tạo nghề mới và đầy đủ nhất, mời các bạn tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ

Sô:…../HĐ/2019

Căn cứ Thông tư 57/2015/TT-BLĐTBXH quy định về điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký: (1)………………..;

Căn cứ cơ cấu tổ chức và quy chế của (2)…………..;

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm ……, tại……………………….., chúng tôi gồm:

Bên dạy nghề (3): …………………

Đại diện: …………………….…………………….…………………….………

Chức vụ: …………………….…………………….………………………..….   

Địa chỉ: …………………….…………………….…………..….………………   

Điện thoại: …………….……………………. Fax: ..…………………………..

Mã số thuế: …………………….…………………….…………….……………

Tài khoản số: ………………………. Tại Ngân hàng:…….……….…………

Bên học nghề (4): ………………………..……………………

Sinh ngày:………………………………………………….…………………..

Trình độ văn hoá: …………………….…………………….…………………

Hộ khẩu thường trú: ………………..………….…………………….……….

Nơi ở hiện tại: …………………….………………………………….………..

Số CMND: ……………. Ngày cấp …………….……Nơi cấp:………………

Điện thoại: ………………………………………………………….……………

Sau khi thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng đào tạo nghề với các điều khoản sau đây:

Điều 1. Nghề đào tạo

Loại nghề: …………………………………….

Thời gian đào tạo: Từ ngày…../…../……đến ngày…../…../……

Tương đương: ……. tuần; …….. giờ.

Địa điểm: ………………………………………………………………………..

Điều 2. Chế độ học nghề

 1. Thời gian học trong ngày:

– Sáng: từ ……… đến …….

– Chiều: từ …….. đến ………

– Tối: từ ………. đến ……….

 1. Chế độ nghỉ ngày chủ nhật và tất cả các ngày Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.
 2. Học viên được cấp phát:

– Thẻ học viên;

– Tài liệu học tập Đại cương và chuyên ngành.

 1. Người học được học trong điều kiện an toàn và vệ sinh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chi phí đào tạo (5)

Tổng chi phí đào tạo nghề là ………………………………………………….. đồng.

(Bằng chữ:…………………………………………………………………………. đồng)

Bao gồm các khoản:……………………………………………………………

Phương thức thanh toán (6): ………………………………………………….

Điều 4. Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo

Trường hợp bên dạy nghề vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng thì phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ chi phí đào tạo cho bên học nghề.

Điều 5. Sau đào tạo

Người học nghề được cấp chứng chỉ (nếu có): ……………………………

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề, người học nghề cam kết làm việc cho công ty với thời hạn ….…………………….. năm.

Điều 6. Quyền hạn, nghĩa vụ và quyền lợi của bên học nghề

 1. Quyền hạn

a) Học viên có quyền đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng để đảm bảo quyền lợi cho mình.

b) Người nhập học hoặc đang học nếu vì lý do chính đáng mà chưa tham gia học hoặc phải ngừng học thì được xem xét để bảo lưu và học lại (Thời gian bảo lưu không quá …….tháng).

       2. Nghĩa vụ

a) Người học phải làm đầy đủ thủ tục nhập học và đóng học phí theo quy định mới được vào học.

b) Trong quá trình học, tuyệt đối chấp hành nội quy của lớp học, quy chế của Trung tâm/Công ty và quy định của pháp luật. Nếu vi phạm phải bồi thường toàn bộ chi phí của khoá học và những tổn thất gây ra, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

       3. Quyền lợi

a) Người học được học lý thuyết và thực hành đảm bảo đủ thời gian và chất lượng theo chương trình của Trung tâm/Công ty đã đề ra.

b) Người học được kiểm tra trình độ lý thuyết, tay nghề và được cấp chứng chỉ theo quy định. Những học viên có kết quả học tập tốt có nguyện vọng sẽ được tiếp tục đăng ký học các lớp nâng cao.

c) Trong thời gian học nghề để làm việc cho doanh nghiệp, nếu người học trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách, thì được trả lương theo mức theo quy chế của Công ty.

Điều 7. Quyền hạn và nghĩa vụ của bên dạy nghề

 1. Quyền hạn

a) Trung tâm/Công ty có quyền điều chuyển người học giữa các lớp và thay đổi, tạm hoãn, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng với các trường hợp người học vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật.

b) Học viên được hoặc phải chấm dứt Hợp đồng đào tạo nghề trước thời hạn trong các trường hợp (có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và có căn cứ rõ ràng):

– Đi nghĩa vụ quân sự;

– Vì lý do sức khoẻ;

– Vi phạm quy định của Nhà nước và quy chế của Trung tâm/Công ty.

 1. Nghĩa vụ

Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng đào tạo nghề để người học đạt hiệu quả, bảo đảm theo hợp đồng đã ký.

Điều 8: Điều khoản chung

 1. Những thoả thuận khác:

Hợp đồng đào tạo nghề có hiệu lực từ ngày…….tháng…….năm……..và mặc nhiên được thanh lý khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ đối với nhau.

Hợp đồng này được lập thành …… (……)bản  có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …… bản./.

BÊN HỌC NGHỀ

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN DẠY NGHỀ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn cách viết mẫu hợp đồng đào tạo nghề

(1) Nếu là trung tâm dạy nghề:  Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số ……………………………….. của Trung tâm dạy nghề …………………do sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh ..…….. cấp;

Nếu là doanh nghiệp nhận dạy nghề: Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………………. của Công ty …………………..do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh……..….. cấp.

(2) Quy chế của công ty hoặc quy chế của trung tâm dạy nghề;

(3) Tên của trung tâm hoặc công ty dạy nghề;

(4) Ghi tên người học nghề, tập nghề (phải đủ 14 tuổi và có đủ sức khoẻ phù hợp với yêu cầu của nghề, trừ một số nghề nhất định.)

(5) Chi phí đào tạo nghề bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học.

(6) Ghi rõ thanh toán một lần/thanh toán thành các đợt; chuyển khoản/tiền mặt.

Hai bên ký và ghi rõ họ và tên, kèm theo đóng dấu (nếu có).

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu hợp đồng đào tạo dạy nghề. Nếu còn những vướng mắc về luật lao động hoặc các vấn đề liên quan hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

 

Xem thêm:

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments