Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý, hợp đồng thuê luật sư mới nhất 2020

Dưới đây là hợp đồng dịch vụ pháp lý, hợp đồng thuê luật sư mẫu mới nhất năm 2020 thể hiện sự thỏa thuận của giữa tổ chức hành, cá nhân hành nghề luật với khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Hợp đồng số:………………………/20…/HĐDVPL

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

– Luật Luật sư 2006;

– Luật Luật sư sửa đổi 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ vào yêu cầu của bên thuê dịch vụ và khả năng cung cấp dịch vụ pháp lý của bên được thuê.

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, tại ………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ DỊCH VỤ (BÊN A): ……………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………..

Đại diện bởi: Ông (bà) ……………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………….

Tài khoản số: ………………………………………………………………………….

Ngân hàng: …………………………………………………………………………….

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B): …………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………..

Đại diện bởi: Ông (bà) ……………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………….

Tài khoản số: ………………………………………………………………………….

Ngân hàng: …………………………………………………………………………….

Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên nhất trí ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với các điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung dịch vụ:

Theo yêu cầu của bên A, bên B đảm nhận và cử Luật sự thực hiện công việc ………….., cụ thể:

– ………………………….;

– ………………………….;

Điều 2. Thời hạn thực hiện hợp đồng:

Hợp đồng này được thực hiện kể từ ngày hai bên ký kết và chấm dứt khi:

– Bên B hoàn thành công việc theo yêu cầu của bên A quy định tại Điều 1 hợp đồng này; hoặc khi:

– ……………………………………………………….….;

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của bên A:

3.1. Bên A có quyền:

– Yêu cầu bên B thực hiện dịch vụ pháp lý theo thỏa thuận trong hợp đồng;

– Yêu cầu bên B tận tâm, tận lực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;

– Đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu việc tiếp tục thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích cho bên A nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên B biết trước ít nhất 15 ngày làm việc, đồng thời phải thanh toán cho bên B các khoản thù lao, chi phí theo thỏa thuận tại Điều 5 của hợp đồng này.

3.2. Bên A có nghĩa vụ:

– Đảm bảo toàn bộ thông tin, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do Bên A cung cấp cho bên B là sự thật;

– Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, chứng cứ liên quan đến yêu cầu của bên A cho bên B;

– Chấp hành giấy triệu tập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

– Thanh toán tiền thù lao, chi phí cho bên B theo đúng quy định tại Điều 5 của hợp đồng này và bồi thường các thiệt hại thực tế xảy ra cho bên B nếu bên A chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên B:

4.1. Bên B có quyền:

– Yêu cầu bên A cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, chứng cứ liên quan để bên B thực hiện công việc;

– Yêu cầu bên B thanh toán thù lao, chi phí theo thỏa thuận trong hợp đồng và bồi thường các thiệt hại thực tế xảy ra cho bên B nếu bên A chấm dứt hợp đồng trái pháp luật;

– Từ chối thực hiện công việc nếu bên A không thực hiện đúng thỏa thuận trong hợp đồng;

4.2. Bên B có nghĩa vụ:

Tận tâm, tận lực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bên A;

– Hoàn thành công việc trong thời hạn theo quy định tại Điều 1 của hợp đồng;

– Không được giao cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện công việc, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của bên A;

– Thông báo kịp thời cho bên A về mọi vấn đề liên quan đến quá trình thực hiện công việc bằng điện thoại; lời nói trực tiếp hoặc bằng văn bản nếu bên A có yêu cầu;

– Giữ bí mật các thông tin, hồ sơ, tài liệu, chứng cứ hoặc sự kiện có liên quan đến bên A mà bên B biết được trong quá trình thực hiện công việc. Bên B chỉ được công bố các thông tin, hồ sơ, tài liệu, chứng cứ hoặc sự kiện trong trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của bên A;

– Bồi thường thiệt hại cho bên A nếu làm mất mát, hư hỏng tài liệu hoặc tiết lộ thông tin trái với thỏa thuận trong hợp đồng;

– Bồi thường thiệt hại cho bên A nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

Điều 5. Thù lao, chi phí và phương thức thanh toán:

5.1. Thù lao:

– Thù lao để thực hiện toàn bộ công việc tại Điều 1 là:…….đồng (Bằng chữ:……..), chưa bao gồm 10% tiền thuế giá trị gia tăng;

5.2. Chi phí:

– Chi phí đi lại, lưu trú:

– Chi phí sao lưu hồ sơ:

– Chi phí Nhà nước:

– Thuế giá trị gia tăng:

– Chi phí khác:

5.3. Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán thù lao, chi phí:

5.4. Tính thù lao và chi phí trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng:

5.5. Thỏa thuận khác về thù lao và chi phí:

Điều 6. Phương thức giải quyết tranh chấp:

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Điều khoản chung:

7.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các thoả thuận trong hợp đồng, những điều khoản không có trong hợp đồng được thực hiện theo các luật viện dẫn trong Hợp đồng này và các văn bản hướng dẫn của các luật đó.

7.2. Nếu phát sinh tranh chấp về hợp đồng, các bên sẽ tiến hành thương lượng, thỏa thuận. Nếu không thoả thuận được, một trong các bên có quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật.

7.3. Hợp đồng được lập thành 02 bản, các bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

7.4. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày………………

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu hợp đồng dịch vụ thuê luật sư tư vấn pháp luật

Mẫu hợp đồng dịch vụ thuê luật sư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————–

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

(Số: ………/20…/…………………….)

Hợp đồng dịch vụ tư vấn này được lập và ký vào ngày …… tháng ….. năm….. giữa các bên dưới đây:

BÊN THUÊ DỊCH VỤ: …………………………………………………………………………………………..

Đại diện : Ông ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại : …………………………………………… Fax: ………………………………

Email : ………………………………………….. Website:…………………………

(Sau đây gọi là “Bên A”)

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ: …………………………………………………………………………………………..

Đại diện : Ông ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại : …………………………………………… Fax: ………………………………

Email : ………………………………………….. Website:…………………………

(Sau đây gọi là “Bên B”)

Xét rằng
Bên A là một công ty hiện đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn và soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp. Bên B là một công ty luật có khả năng thực hiện được công việc nêu trên theo yêu cầu của Bên A. Sau khi thoả thuận và thống nhất ý kiến, hai bên cùng thoả thuận như sau:

Điều 1: Phạm vi công việc
Bên B thực hiện dịch vụ cung ứng dịch vụ Luật sư trực tiếp tham gia tư vấn và soạn thảo hồ sơ, tài liệu, hợp đồng trong thời gian 01 ngày tại tỉnh LÀO CAI theo yêu cầu của Bên A.

Điều 2: Nghĩa vụ của Bên B
Bên B tại Hợp đồng này có các nghĩa vụ sau:
2.1. Nghiên cứu, tư vấn các nội dung hợp đồng mà bên A đưa ra;
2.2. Soạn thảo hồ sơ, hợp đồng theo yêu cầu nội dung của bên A;
2.3. Tư vấn cho bên A trước và sau khi rà soát các điều khoản trong hợp đồng đúng với các với quy định của pháp luật.
2.5. Thời gian hoàn thành công việc rà soát hợp đồng được quy định trong vòng 24 giờ sau khi thu thập đầy đủ các thông tin:

Điều 3: Nghĩa vụ của Bên A
Bên A tại Hợp đồng này có các nghĩa vụ sau:
3.1: Cung cấp cho Bên B những thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của bên B cho việc soạn thảo hợp đồng.
3.2: Thanh toán cho Bên B đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Điều 4 dưới đây.

Điều 4: Giá trị hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán
4.1: Giá trị hợp đồng
Phí dịch vụ cho dịch vụ trên được tính trọn gói là: 10.000.000 VND (Mười triệu đồng); chưa bao gồm 10 % thuế VAT.
4.2: Thời hạn và phương thức thanh toán:
Được thanh toán thành 2 lần:
– Lần 1: Bên A thanh toán cho bên B số tiền là : 8.000.000 VNĐ (Tám triệu đồng chẵn) ngay sau khi ký hợp đồng để bên B tiến hành rà soát hợp đồng.
– Lần 2: Bên A thanh toán số tiền còn lại là 2.000.000 VNĐ cho Bên B trong vòng 2 (hai) ngày làm việc sau khi nhận được bản hợp đồng hoàn chỉnh.
4.3: Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
Tên tài khoản: Công ty Luật TNHH Minh Khuê
Số tài khoản: 0711000224573 tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thanh Xuân

Điều 5: Hiệu lực, điều kiện sửa đổi và chấm dứt hợp đồng
5.1: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
5.2: Hợp đồng này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung theo thoả thuận của các bên và việc sửa đổi hoặc bổ sung phải được lập thành văn bản.
5.3: Hợp đồng này được chấm dứt trong các trường hợp sau:
(a) Hai bên hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo Hợp đồng này;
(b) Hai bên thoả thuận kết thúc trước khi các công việc được hoàn thành. Trong trường hợp này, hai bên sẽ thoả thuận bằng văn bản về các điều kiện cụ thể liên quan đến kết thúc Hợp đồng.
(c) Hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Bảo mật
Bên B có nghĩa vụ phải giữ bí mật các giấy tờ, tài liệu bên A giao với mục đích phục vụ công việc soạn thảo hợp đồng. Chỉ được tiết lộ cho người khác nếu được sự đồng ý trước bằng văn bản của bên A.
Hợp đồng bên B soạn thảo đương nhiên thuộc quyền sở hữu của bên A theo quy định của hợp đồng này. Bên A có toàn quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với bản hợp đồng nói trên.

Điều 7: Giải quyết tranh chấp
Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hoà giải giữa các bên. Nếu tranh chấp không giải quyết được thông qua hoà giải thì các bên nhất trí rằng một trong các bên có quyền đưa ra giải quyết tại Toà án nhân dân thành phố Hà nội.

Điều 8: Văn kiện Hợp đồng
Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản .

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Hướng dẫn cách lập hợp đồng dịch vụ pháp lý, hợp đồng thuê luật sư

– Nếu rõ thông tin của cả hai bên;

– Nêu rõ nội dung cần yêu cầu cung cấp dịch vụ và thời gian giải quyết như thế nào?

– Không thực hiện đúng như cam kết thì hậu quả pháp lý xảy ra như thế nào, trách nhiệm bồi thường ra sao?

Trên đây là Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý, hợp đồng thuê luật sư mới nhất năm 2020 mà Luật Nhân Dân chia sẻ. Nếu còn những băn khoăn, thắc mắc khi làm hợp đồng hoặc những vấn để có liên quan, hãy liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp một cách nhanh chóng theo quy định pháp luật hiện hành.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments