Mẫu hợp đồng lao động song ngữ

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Anh – Việt) mới nhất 2020

Sau đây Luật Nhân Dân xin chia sẻ mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Anh – Việt) bản mới nhất năm 2019, mời bạn đọc cùng tham khảo và áp dụng.

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ

CÔNG TY………..

Số: … / 2019/HĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

………., ngày … tháng … năm 2019.

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

LABOR CONTRACT

Căn cứ bộ luật dân sự năm 2015;

Căn cứ bộ luật lao động năm 2012;

Theo nhu cầu của hai bên;

Pursuant to the 2015 Civil Code;

Pursuant to the 2012 Labor Code;

According to the needs of both parties;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2019, tại địa chỉ……..

Today, date … month … 2019, at address …… ..

Chúng tôi gồm có: 

We include:

Bên A: 

Bà ………….

Chức vụ: Giám đốc

Đại diện cho công ty ….

Bên B: 

Họ và tên: ……………….

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………

Date of birth: ………………………………………………………………………………

Trình độ:……………………………………………..… Chuyên môn: ……………

Degree: …………………………………..Profession: …………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………..……

Home address: …………………………………………………………………………

CMND số: ………………………………Cấp ngày: ………………………………..Tại: ……………..

ID card no #: ……………………….Issue date:…………………….. Issue at: ………

Điện thoại: ……………………………………………………………………….

Tel: …………………………………………………………………..…………

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất cùng nhau ký hợp đồng lao động với nội dung sau đây:

After reaching an agreement, the two parties agree to sign a labor contract with the following content:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Article 1: Subject of the contract

– Loại hợp đồng: ………

Type of contract: ……

– Địa điểm làm việc………….

Working place: ………………………………..

– Chức vụ/chức danh chuyên môn: …………………………….…… Bộ phận: ……………….

Position/Profession:……………………………

– Mô tả công việc: Các công việc theo sự phân công của lãnh đạo Công ty.

Job description: All tasks as assigned by the company’s management

Điều 2: Thời giờ làm việc

Article 2: Working time

Theo thời gian biểu do Công ty quy định.

 Follow the working times regulated by the Company

Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của Người lao động

Article 3: Obligations, right and benefit of the Employee

3.1. Quyền lợi của người lao động

3.1. Rights of employees

– Được hưởng lương tháng cơ bản là: ….. đồng

The basic monthly salary is: … … VND

– Phụ cấp trách nhiệm: …. USD

Allowance for responsibilities: …. USD

– Hình thức trả lương: Lương được tính và được thanh toán bằng chuyển khoản/tiền mặt vào ngày 5 của tháng kế tiếp.

Pay forms: Salary to be calculated and paid on the fifth of the following month by Bank transfer/in cash.

– Người lao động được đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội đúng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.

Social and health insurance of the Employee will be paid in accordance with the regulations on insurance.

3.2. Nghĩa vụ của người lao động 

3.2. Obligations of employees

– Hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được giao

Good job, assigned tasks

– Nghiêm chỉnh thực hiện theo hợp đồng lao động đã ký kết

Strictly comply with the signed labor contract.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng lao động

Article 4: Obligations and rights of the Employer

4.1. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động

4.1. Obligations of employees

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo Hợp đồng.

Duly and in time settle all the rights and obligations to the Employee in accordance with the Contract.

– Tạo điều kiện để người lao động hoàn thành tốt công việc của mình

Create conditions for employees to well perform their jobs

4.2.  Quyền hạn của người sử dụng lao động

4.2. Rights of the Employer

– Có quyền sắp xếp vị trí làm việc, điều chuyển vị trí người lao động theo yêu cầu của công việc.

Having the right to arrange working positions and to transfer employees’ positions according to job requirements

– Áp dụng hình thức kỷ luật với người lao động khi có hành vi vi phạm hợp đồng lao động, nội quy lao động.

Applying disciplinary measures to employees when committing violations of labor contracts and labor regulations.

Điều 5: Điều khoản chung

Article 5: General provisions

  • Các bên đã được xem xét kỹ lưỡng và được nghe lại hợp đồng trước khi ký

The parties have been scrutinized and heard the contract before signing

  • Hợp đồng này được làm thành 2 bản, Người sử dụng lao động giữ 1 bản và Người lao động giữ 1 bản.

This Contract is made in 2 copies, 1 copies will be kept by the Employer and 1 copy to be kept by the Employee.

Người sử dụng lao động

Employer

Người lao động

Employee

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ thường giành cho cho các bạn muốn xin việc ở những công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc do yêu cầu của doanh nghiệp, hoặc người nước ngoài muốn xin việc ở các công ty của Việt Nam. Nếu còn những vướng mắc về hợp đồng lao động hoặc các vấn đề liên quan hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

 

Xem thêm:

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments