Mẫu hợp đồng quảng cáo - marketing online

Mẫu hợp đồng quảng cáo – Marketing Online mới nhất năm 2020

Sau đây Luật Nhân Dân xin chia sẻ tới bạn đọc Mẫu hợp đồng quảng cáo – Marketing online mới chi tiết nhất năm 2020, mời các bạn cùng tham khảo và áp dụng.

Mẫu hợp đồng quảng cáo - marketing online

Cơ sở pháp lý

Mẫu hợp đồng quảng cáo online dành cho dân Marketing

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO

Số …/HĐQC/20…

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật Thương mại năm 2005; 

– Căn cứ Luật Quảng cáo năm 2012;

Sau khi xem xét yêu cầu của …………………………………… và khả năng cung cấp dịch vụ quảng cáo của ……………………………………………….

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2020 tại địa chỉ …………

Chúng tôi gồm có:

BÊN A: ………………….

Địa chỉ: …………….

Mã số thuế: ………………….

Điện thoại liên hệ:  ………………….

Đại diện bởi Ông/Bà:  …………………. Chức vụ: ………………….

Số tài khoản:  …………………. Ngân hàng:  …………………. Chi nhánh: ………………….

BÊN B: ………………….

Địa chỉ: …………….

Mã số thuế: ………………….

Điện thoại liên hệ:  ………………….

Đại diện bởi Ông/Bà:  …………………. Chức vụ: ………………….

Số tài khoản:  …………………. Ngân hàng:  …………………. Chi nhánh: ………………….

Hai bên đã cùng nhau thống nhất ký kết Hợp đồng quảng cáo với nội dung các điều khoản sau đây:

Điều 1. Nội dung của Hợp đồng

Bên A đồng ý cung cấp dịch vụ và Bên B đồng ý sử dụng dịch vụ quảng cáo Bên A cung cấp cho nhãn hàng ………………………với chi tiết như sau:

STT Dịch vụ  Thời gian Đơn giá Số lượng Chiết khấu Thành tiền (VNĐ)
1
2
Tổng
Thuế VAT 
Tổng cộng:

Điều 2. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

2.1. Giá trị hợp đồng

Tổng giá trị Hợp đồng là: ………………………(Bằng chữ: …………………………………….). Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%.

2.2. Thanh toán

Bên B thanh toán cho Bên A thành 02 lần:

– Lần 1: Bên B sẽ thanh toán 40% giá trị hợp đồng tương đương với ………………VND (Bằng chữ:………………………………) cho bên A ngay sau khi ký hợp đồng.

– Lần 2: Bên B sẽ thanh toán 60% giá trị hợp đồng tương đương với …………………VND (Bằng chữ: …………………………..) cho bên A sau 15 ngày nhận được biên bản nghiệm thu của bên A.

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản

Tên Tài khoản: ……………………..

Số tài khoản: …………………..

Ngân hàng: ……………. Chi nhánh: …………………

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

 • Cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung và thời hạn được quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này.
 • Xây dựng, duy trì hoạt động ổn định của các website cung cấp dịch vụ cho Bên B trong thời gian chạy quảng cáo.
 • Đảm bảo có toàn quyền khai thác và cung cấp dịch vụ quảng cáo trên các website này, không để quảng cáo của Bên B bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến quyền khai thác quảng cáo của Bên A đối với các website này.
 • Nhanh chóng giải quyết các khiếu nại của Bên B về chất lượng dịch vụ. Thời gian giải quyết là hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi nhận được thông báo hoặc khiếu nại từ Bên B, trường hợp nếu Bên A không thể giải quyết trong thời gian cam kết, Bên A phải thông báo cho Bên B về thời gian xử lý dự kiến.
 • Hướng dẫn Bên B thực hiện đúng quy định của pháp luật về khai thác và sử dụng các tài nguyên internet khi Bên B có yêu cầu.
 • Trường hợp website của Bên A có thay đổi dẫn đến một số vị trí không còn thì Bên A sẽ thay thế các vị trí khác tương đương với giá trị của vị trí cũ cho Bên B.
 • Trường hợp website của Bên A phải ngừng hoạt động theo quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Bên A phải ngay lập tức thông báo cho Bên B để cùng xem xét giải quyết.
 • Bên A có quyền từ chối hoặc ngừng cung cấp dịch vụ quảng cáo có nội dung vi phạm pháp luật, quảng cáo vi phạm bản quyền khi có đầy đủ cơ sở và chứng cứ chứng minh.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

 • Cung cấp cho Bên A đầy đủ các thông tin, tư liệu, hình ảnh, banner quảng cáo (trong trường hợp Bên B tự thiết kế) để Bên A tiến hành các công việc theo mô tả tại Điều 1 của Hợp đồng này.
 • Chịu trách nhiệm về quyền sử dụng và đăng tải đối với các thông tin, hình ảnh cung cấp cho Bên A để thực hiện quảng cáo. Nếu có bất kỳ thông tin, hình ảnh, tư liệu nào bị khiếu nại, khiếu kiện bởi bên thứ ba, Bên B có trách nhiệm giải quyết và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn và đảm bảo cho Bên A không bị ảnh hưởng và thiệt hại bởi các sự kiện này.
 • Cam kết các nội dung quảng cáo tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo, thuần phong mỹ tục; không đưa các thông tin, hình ảnh phản cảm, dung tục vào nội dung quảng cáo; không quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ cấm quảng cáo.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho Bên A theo quy định của Hợp đồng.
 • Nếu bất kỳ quảng cáo nào của Bên B theo quy định của pháp luật có liên quan phải tiến hành xin giấy phép hoặc thông báo đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước ngày chạy quảng cáo, Bên B có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các thủ tục này trước ngày chạy quảng cáo và cung cấp cho Bên A các giấy phép, chấp thuận liên quan. Trường hợp bất kỳ nội dung quảng cáo nào không đảm bảo yêu cầu này và bị xử lý theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Bên B bằng chi phí của mình phải chịu trách nhiệm giải quyết và bồi thường cho Bên A các thiệt hại thực tế phát sinh liên quan đến vụ việc này.
 • Tuân thủ các quy định về quảng cáo của Bên A đính kèm Hợp đồng này. 
 • Thỏa thuận và kết hợp với Bên A để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dịch vụ quảng cáo trên tinh thần thiện chí và tôn trọng lợi ích của nhau.
 • Bên B có quyền thay đổi nội dung quảng cáo hoặc ngày thực hiện nhưng phải báo trước cho Bên A tối thiểu bảy (07) ngày trước ngày Bên B thực hiện dịch vụ theo Hợp đồng này.

Điều 5. Tạm ngưng quảng cáo

5.1. Bên B tạm ngưng quảng cáo

 • Trong trường hợp Bên B đã thanh toán đủ 100% cho dịch vụ nhưng muốn tạm ngưng việc đăng quảng cáo trên website của Bên A, Bên B phải gửi yêu cầu bằng văn bản cho Bên A đề nghị tạm ngưng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ trước ít nhất ba  ngày.
 • Nếu thời gian tạm ngưng vượt quá thời hạn của Hợp đồng thì Bên A có quyền thay đổi giá trị dịch vụ theo chính sách giá của Bên A bằng việc gửi văn bản thông báo cho Bên B. Tuy nhiên, thời gian tạm ngưng không được vượt quá ba (03) tháng kể từ ngày tạm ngưng dịch vụ quảng cáo.

5.2. Bên A tạm ngưng quảng cáo

Bên A sẽ tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho Bên B nếu:

– Bên B vi phạm các điều khoản quy định trong Hợp đồng Quảng Cáo, các quy định của pháp luật về quảng cáo và Quy định quảng cáo của Bên A.

Dịch vụ chỉ được Bên A mở lại sau khi Bên B chấm dứt hành vi vi phạm trong vòng ba (3) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A, mọi chi phí khắc phục Bên B phải chịu trách nhiệm.

– Bên B chậm thanh toán cho Bên A theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này. Dịch vụ chỉ được cung cấp trở lại sau khi Bên B thanh toán đầy đủ phí dịch vụ cho Bên A.

– Những banner gây  ra phản ứng không tốt đối với người dùng thì Bên A sẽ ngừng chạy quảng cáo ngay lập tức và thông báo cho Bên B để thay đổi và chỉnh sửa nội dung quảng cáo.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

6.1. Hợp đồng có thể chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Do hai bên thỏa thuận;
 • Do trường hợp bất khả kháng;
 • Sau khi các Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của Hợp đồng;
 • Theo quy định của pháp luật.

6.2.  Một Bên được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng nhưng phải thông báo cho Bên còn lại ba mươi (30) ngày. Nếu việc chấm dứt Hợp đồng của một Bên không do lỗi của Bên còn lại và gây tổn thất, thiệt hại cho Bên còn lại thì Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho Bên còn lại.

6.3. Nếu  một Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng do lỗi của Bên còn lại thì Bên còn lại phải bồi thường các thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng.

6.4. Bất kể Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp nào, Bên B có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các chi phí thực hiện chương trình cho Bên A đến thời điểm Hợp đồng chấm dứt.

Điều 7. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh trên cơ sở Hợp đồng này sẽ được hai Bên ưu tiên giải quyết bằng con đường thương lượng, hòa giải. Nếu không thể thỏa thuận giải quyết thì tranh chấp được đưa ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí tố tụng tại tòa.

Điều 8. Điều khoản chung

 • Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hai bên hoàn tất các trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.
 • Mọi thay đổi liên quan đến nội dung Hợp đồng này phải được thông báo bằng văn bản cho Bên kia trước ít nhất năm (05) ngày làm việc và bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung Hợp đồng này cũng phải được lập thành văn bản có chữ ký của đại diện hợp pháp của hai Bên và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng.
Đại diện Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

Đại diện Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu hợp đồng quảng cáo – Marketing online mới nhất năm 2020. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments