Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế, lao động, dịch vụ, thuê nhà, xây dựng mới nhất

Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế, lao động, dịch vụ, thuê nhà, xây dựng

Sau đây là các mẫu phụ lục hợp đồng phổ biến: kinh tế, lao động, dịch vụ, thuê nhà, xây dựng mới nhất theo quy định hiện hành, hướng dẫn cách soạn thảo phụ lục hợp đồng mà Luật Nhân Dân chia sẻ, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Mẫu phụ lục hợp đồng

Luật Nhân Dân xin giới thiệu với quý độc giả một số mẫu phụ lục hợp đồng phổ biến nhất:

Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số……………../PLHĐ

– Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày ……., tháng……., năm…

– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên…………………………………………………………..

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …….. Tại ………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY………………………………………………………………

Đại diên: Ông(Bà)………………………………………………………

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: …………………………………………………………………

Điện thoại: …..………….………………… Fax: …..………………….

Mã số thuế:……………….………………………………………………

Số tài khoản:……………….…………………………………………….

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY………………………………………………………………………………

Đại diên: Ông(Bà)………………………………………………………

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: …………………………………………………………………

Điện thoại:…..………….………………….… Fax: …………………..

Mã số thuế:……………….……………………………………………..

Số tài khoản:……………….……………………………………………

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số ……. về gia hạn hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

1. …………………..…………………..…………………..………….

2 …………………..…………………..…………………..……………

3 …………………..…………………..…………………..……………

4 …………………..…………………..…………………..……………

5. Điều khoản chung :

5.1  Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………………………

5.2  PLHĐ được lập thành …….. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….

5.3 Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng …………….. số………………và có giá trị kể từ ngày ký……..

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN BÊN B

GIÁM ĐỐC

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Số: ……………./PLHĐLĐ)

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại……….

Chúng tôi gồm có:

BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

Địa chỉ:………………………………………………………….………

Điện thoại:………………………………………………………………

Fax:………………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………

Tài khoản số:……………………………………………………………

Do ông (bà):……………………………….Sinh năm:………………

Chức vụ:………………………. làm đại diện.

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

Ông/Bà:………………………..  Quốc tịch:………………………………

Sinh ngày……… tháng ……. năm ……… tại……………………

Nghề nghiệp:………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Số CMND: ……………….. cấp ngày…../…../…… tại

Số sổ lao động (nếu có): cấp ngày……./……/……… tại

Căn cứ Hợp đồng lao động số ……………………………… ký ngày …./…./…. và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

  1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào…..):

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

  1. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số ……………………… , được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

Người lao động                                                             Người sử dụng lao động

  (Ký tên)                                                                       (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số: ………………

– Căn cứ theo HĐKT số …………………… đã ký ngày ……… tháng ……… năm ……………

– Căn cứ nhu cầu thực tế hai bên …………………………………………

Hôm nay, ngày …………. tháng ………. năm …………….., Tại ………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

Địa chỉ:……………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………

Fax:………………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………

Tài khoản số:…………………………………………………………….

Do ông (bà):……………………………………………………………..

Chức vụ:……………………….làm đại diện.

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

Địa chỉ:………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………..

Fax:………………………………………………………………….

Mã số thuế:…………………………………………………………..

Tài khoản số:…………………………………………………………

ông (bà):……………………………………………………………………

Chức vụ:……………………….làm đại diện.

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục hợp đồng số …………………………. về ………..…..……. đối với hợp đồng đã ký số ……………………., ngày ……, tháng …… năm ………,cụ thể như sau:

1.………………………………………………………………………………

2.………………………………………………………………………………

3.………………………………………………………………………………

4.………………………………………………………………………………

  1. Điều khoản chung

5.1. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số…………………………………

5.2. Phụ lục hợp đồng được lập thành …….. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……. bản.

5.3. Phụ lục này là một phần không thể tách rời của hợp đồng ……………… số ………………….…. và có giá trị kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

           (Ký, họ tên)                                                     (Ký, họ tên)

Mẫu phụ lục thay đổi thông tin hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______

PHỤ LỤC: THAY ĐỔI THÔNG TIN HỢP ĐỒNG

(Kèm theo hợp đồng số: ……  Ký ngày: …./…./20…..)

….., ngày ….. tháng …. năm 20……

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số: ………….. đã ký ngày …./…./20…., hai bên thỏa thuận và bổ sung các nội dung ghi trong bảng kê của Phụ lục này vào Hợp đồng. Bên B cam kết thực hiện các công việc được ghi theo các bảng kê dưới đây theo yêu cầu bên A, cụ thể:

Thay đổi thông tin:

STT Thông tin hiện tại Thông tin mới
1 Tên công ty
2 Địa chỉ
3 Mã số thuế
4 Số điện thoại

Bên A cam kết thanh toán đầy đủ chi phí như Hợp đồng số: …………..  ký ngày ……/…./20…… cho đến ngày chấm dứt Hợp đồng đối với các dịch vụ có yêu cầu chấm dứt.

Phụ lục này được thành lập 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.

                                      

     Đại diện Bên A                                                    Đại diện Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)                                            (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số……………..

–    Căn cứ theo HĐKT số………………..đã ký ngày ……., tháng……., năm……………

Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên…………………………………………………..

Chúng tôi gồm có.

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY………………………………………………………………

Đại diện       : Ông(Bà)………………………………………………….

Chức vụ       : Giám đốc

Địa chỉ         : ……………………………………………………………

Điện thoại   :…………………………………Fax:……………………..

Mã số thuế :……………………………………………………………..

Số tài khoản   :…………………………………………………………..

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY………………………………………………………………..

Đại diện       : Ông(Bà)…………………………………………………..

Chức vụ       : Giám đốc

Địa chỉ         : ……………………………………………………………

Điện thoại   :…………………………………Fax:…………………….

Mã số thuế :…………………………………………………………….

Số tài khoản   :…………………………………………………………..

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số……. về ………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày…tháng……năm………cụ thể như sau:

1.………………..…………………..…………………..………………

2.…………………..…………………..…………………..………………

3…………………..…………………..…………………..………………

4.…………………..…………………..…………………..………………

5. Điều khoản chung :

5.1  Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………………..

5.2   Phụ lục hợp đồng được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….

5.3   Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số…và có giá trị kể từ ngày ký……..

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC

ĐẠI  DIỆN BÊN B

GIÁM ĐỐC

Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Số……………../PLHĐ

– Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày ……., tháng……., năm…

– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên…………………………………………………………..

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …….. Tại …………………………..

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ XÂY DỰNG (Bên A):

CÔNG TY…………………………………………………………………

Đại diên: Ông(Bà)…………………………………………………………

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Điện thoại: ….………….………………..

Fax: ……………………………..……….

Mã số thuế:……………….………………………………………………

Số tài khoản:……………….………………………………………………

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ XÂY DỰNG (Bên B):

CÔNG TY………………………………………………………………

Đại diên: Ông(Bà)…………………………………………………………

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Điện thoại: ..………….………………….…Fax: ………………………

Mã số thuế:……………….………………………………………………

Số tài khoản:……………….…………………………………………….

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số ……. về gia hạn hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

1.…………………..…………………..…………………..………………

2…………………..…………………..…………………..………………

3…………………..…………………..…………………..………………

4…………………..…………………..…………………..………………

5. Điều khoản chung :

5.1  Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………………..

5.2   Phụ lục hợp đồng được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….

5.3   Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số…và có giá trị kể từ ngày ký……..

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC

ĐẠI  DIỆN BÊN B

GIÁM ĐỐC

Trên đây là chia sẻ của Luật Nhân Dân về một số mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế, lao động, dịch vụ, thuê nhà, xây dựng phổ biến nhất. Những mẫu phụ lục này chỉ mang tính chất tham khảo, để áp dụng vào từng trường hợp cụ thể, hãy liên hệ với dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp mọi vấn đề vướng mắc một cách nhanh chóng.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments