Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng song ngữ

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, kế toán trưởng song ngữ mới nhất năm 2020

Bài viết dưới đây Luật Nhân Dân sẽ chia sẻ mẫu quyết định phó giám đốc, trưởng kế toán song ngữ Việt – Anh mới nhất năm 2019, mời bạn đọc cùng tham khảo và áp dụng.

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng song ngữ

Mẫu quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

—–o0o—–

…….., ngày tháng … năm ……

………, ………………, ……

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng

DECISION:

Ref. to appointment of Chief Accountant

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Director of the Company

–        Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ……………..;

–        Xét yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;

–        Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

Pursuant to the Charter of Organization and operation of ………………;

Review the business operation requirements of the Company;

Considering the capacity and quality of officials;

QUYẾT ĐỊNH:

DECISION:

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty ………….. đối với người có tên sau:

Article 1: To appoint Chief Accountant of ……………… to the person named below:

Bà …………..

Ms. ………..

Sinh ngày: ………….         Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Date of birth: …………        Nationality: Vietnamese

Căn cước công dân số: ………. 

ID number: ………. 

Ngày cấp: ……….       Nơi cấp: ………. 

Date of issue: ………. 

Issuing authority: ………. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………. 

Registered permanent residence: ………. 

Chỗ ở hiện tại: ………. 

Current residence: ………. 

Điều 2. Bà ……….  và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 2: Ms. ……….  and related persons are responsible for implementing this Decision.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

      This decision takes effect from the date of signing

–        Như điều 2;

As stated in Article 2;

–        Lưu VP

Save Office

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Director of the company

 

 

 

………. 

Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

—–o0o—–

……, ngày …  tháng … năm 2019

………, ………………, ……..

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Phó giám đốc công ty

RESOLUTION

Resolution on appointment of the Deputy Director

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

THE MEMBERS’ COUNCIL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ………. ;

Xét  yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

Pursuant to the Law on Enterprises No.68/2014/QH13 and guiding documents;

Pursuant to the Charter of Organization and operation of the ………. ;

Review the business operation requirements of the Company;

Considering the capacity and quality of officials;

QUYẾT ĐỊNH:

DECISION:

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty ……….  đối với người có tên sau:

Article 1: To appoint Deputy Director of ……….  to the person named below:

Ông: ……….   

Mr. ………. 

Sinh ngày: ……….        Dân tộc: Kinh       Quốc tịch: Việt Nam

Date of birth:……….        Nationality: Vietnamese

Căn cước công dân số:……….  

ID number: ………. 

Ngày cấp: ……….       Nơi cấp: ………. 

Date of issue: ………. 

Issuing authority: ………. 

Ngày hết hạn: ………. 

Expiry data: ………. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………. .

Registered permanent residence:………. 

Chỗ ở hiện tại: ………. .

Current residence: ………. 

Giữ chức vụ: Phó giám đốc công ty nhiệm kỳ ………………….

Assuming the position of deputy director of the term ….

Điều 2. Ông ……….  và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 2: Mr. ……….  and related persons are responsible for implementing this Decision.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This decision takes effect from the date of signing

–        Như điều 2;

As stated in Article 2;

–        Lưu VP

Save Office

T/M  HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

On behalf of the board of members

 

 

 

………. 

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, kế toán trưởng song ngữ mới nhất năm 2019. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

 

Xem thêm:

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments