Mẫu quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân, học sinh sinh viên

Mẫu quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân, học sinh sinh viên

Sau đây Luật Nhân Dân xin cung cấp Mẫu quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân, học sinh sinh viên mới nhất năm 2019, mời bạn đọc cùng tham khảo. Việc khen thưởng cho các cá nhân, tập thể, học sinh sinh viên là hoạt động có ý nghĩa nhằm khích lệ, động viên tinh thần làm việc, học tập, chiến đấu của cá nhân và tập thể trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học. 

Mẫu quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân, học sinh sinh viên

Mẫu quyết định khen thưởng cá nhân

CÔNG TY……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Số: …./2019/QĐ …………, ngày …. tháng …. năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng cá nhân xuất sắc năm 20…

CÔNG TY…………………..

 • Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012;
 • Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty……………….;
 • Để động viên khuyến khích cán bộ nhân viên toàn Công ty;
 • Xét đề nghị của Giám đốc Hành chính Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Khen thưởng ông/bà…………………..đạt danh hiệu Nhân viên xuất sắc năm 2019.

Mức khen thưởng: …..vnđ

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Phòng Kế toán, Phòng Hành chính Nhân sự và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

 • Như điều 2;
 • Lưu: HCNS.
GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu quyết định khen thưởng tập thể, tổ chức

CÔNG TY……………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Số: ……/QĐ ………..,ngày … tháng … năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng………………….

CHỦ TỊCH

 • Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty…………………………………;
 • Căn cứ vào hoạt động và thành tích đóng góp của các tập thể đã đạt được trong năm …;

Theo đề nghị của Trưởng phòng nhân sự, Trưởng phòng kế toán;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tặng bằng khen cho ….. tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm …. (có danh sách kèm theo);

Kèm theo Giấy khen mỗi Tập thể được thưởng theo mức thưởng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty, cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng: Quản lý nhân sự, Kế toán, Pháp chế và các Tập thể có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

 • Như điều 2;
 • Lưu: VP
GIÁM ĐỐC

(Ký và đóng dấu)

 

 

Mẫu quyết định khen thưởng cho học sinh, sinh viên

TRƯỜNG……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

Số: …./2019/QĐ ………………, ngày … tháng … năm….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng các học sinh/sinh viên 

đã đạt thành tích cao trong học tập – Năm học ….-…..

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG……………

 • Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Căn cứ vào Điều 18 Chương 5 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về “Nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng”;
 • Căn cứ vào thành tích học tập và rèn luyỆn của các học sinh, sinh viên đã đạt được trong năm học…….;
 • Căn cứ vào kết luận của Hội đồng thi đua khen thưởng họp ngày … tháng …. năm…;
 • Theo đề nghị của Trưởng phòng công tác học sinh sinh viên và Trưởng các khoa:……………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tặng giấy khen cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học …………….. (trong đó: ………. SV đạt xuất sắc; …….. SV đạt loại giỏi; ……. SV đạt tiên tiến ), có danh sách kèm theo; Kèm theo Giấy khen mỗi học sinh/sinh viên được thưởng theo mức thưởng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng: Công tác HSSV/CTSV, Đào tạo và các học sinh/sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

 • Ban giám hiệu;
 • Như điều 2;
 • Lưu: VP, CT HSSV.
HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu Quyết định khen thưởng đối với cá nhân, tập thể, học sinh sinh viên. Nếu còn những vướng mắc về mẫu quyết định khen thưởng hoặc các vấn đề liên quan hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments