Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất năm 2020

Dưới đây là mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động chuẩn mới nhất theo quy định được sử dụng khi làm thủ tục thông báo chấm dứt hợp đồng với người lao động, mời các bạn cùng tham khảo và áp dụng.

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

CÔNG TY…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

Số:…/20…/TB …,ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hợp đồng lao động

—————————–

Kính gửi: ………

Căn cứ Bộ luật lao động được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng  6 năm 2012;

Căn cứ Hợp đồng lao động số…………… được ký kết vào ngày …/…/… (sau đây gọi là “Hợp đồng”) giữa công ty ………………với ông/bà …………………(sau đây gọi là “Người lao động”),

Công ty xin thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với ông/bà ……………………

– Chức vụ: …………………………………………

– Kể từ ngày …/…/…

– Lý do ………………………………………………….

Trước khi hợp đồng lao động hết hiệu lực, người lao động có nghĩa vụ bàn giao lại toàn bộ tài sản, hồ sơ, tài liệu, công việc đã và đang làm cho Phòng …………… tiếp nhận công việc.

Đề nghị người lao động thực hiện theo đúng pháp luật và sự hướng dẫn của công ty trong thời gian chuyển tiếp.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

– Ông/bà:……

– Phòng…….

– Lưu: VT

GIÁM ĐỐC

(Kí tên và đóng dấu)

Hướng dẫn viết thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

– Phần kính gửi và Ông/bà (nơi nhận): Ghi đủ họ và tên người lao động chấm dứt hợp đồng

– Phần chức vụ:  Chức vụ trong doanh nghiệp của người lao động đó

– Phần lý do: Điền những lý do hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật chẳng hạn như hợp đồng lao động hết hạn; Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc; Người lao động ốm đau, tai nạn đã điều trị liên tục mà khả năng lao động chưa hồi phục; Thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác …

– Phần phòng… tiếp nhận công việc: Ghi phòng, ban, bộ phận nơi tiếp nhận công việc và tài sản do người lao động bàn giao.

– Phần phòng (nơi nhận): Ghi phòng, ban, bộ phận, các đơn vị có liên quan chẳng hạn như Phòng nơi người lao động làm việc, Phòng Tài chính, Phòng Nhân sự,…

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân Dân về Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất năm 2020. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments