Kiểm soát viên công ty cổ phần

Quy định về kiểm soát viên công ty cổ phần

Kiểm soát viên là một bộ phận quan trọng trong công ty cổ phần. Để hiểu rõ hơn kiểm soát viên là gì, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của kiểm soát viên công ty cổ phần được pháp luật quy định ra sao mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Kiểm soát viên công ty cổ phần

Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp năm 2014;

Quy định của pháp luật về kiểm soát viên trong công ty cổ phần

– Yêu cầu phải thành lập ban kiểm soát

Theo quy định, công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải thành lập ban kiểm soát.

– Số lượng, nhiệm kỳ

Ban kiểm soát trong công ty cổ phần có số lượng từ 3 đến 5 thành viên với nhiệm kỳ không quá 5 năm và kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Trong ban kiểm soát có trưởng ban kiểm soát – được bầu bởi các kiểm soát viên theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát yêu cầu cơ bản phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp hoạt động chuyên trách tại công ty, Điều lệ công ty có thể yêu cầu cao hơn.

– Tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành kiểm soát viên.

Theo quy định tại điều 164 Luật doanh nghiệp 2014, để có thể trở thành kiểm soát viên trong công ty cổ phần cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và phải không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.
 • Người đó phải không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động trong công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác; 
 • Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 • Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

– Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm soát 

 • Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị ,Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. Đồng thời, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác thống kê, kế toán và lập báo cáo tài chính; 
 • Tiến hành thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị công ty và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông một cách trung thực, khách quan.
 • Tiến hành việc kiểm tra rà soát và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm hoạt động của công ty.
 • Thực hiện việc xem xét ghi chép kế toán, sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc điều hành, quản lý hoạt động của công ty khi thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, theo yêu cầu của cổ đông hoặc một nhóm cổ đông.
 • Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức giám sát, quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty tới Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông .
 • Có quyền tham gia thảo luận trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty và sử dụng bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty, tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

– Trách nhiệm của ban kiểm soát trong công ty cổ phần

 • Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp
 • Thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ được giao, trung thành với lợi ích của công ty, không sử dụng địa vị, chức vụ, tài sản, thông tin của công ty nhằm mục đích tư lợi.
 • Các nghĩa vụ khác mà điều lệ công ty quy định.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Quy định về kiểm soát viên công ty cổ phần. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

 

Xem thêm:

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments