Mẫu hợp đồng thiết kế Website

Mẫu hợp đồng thiết kế website mới nhất năm 2020

Sau đây là Mẫu hợp đồng thiết kế website, biên bản bàn giao website và mẫu biên bản thanh lý hợp đồng website mới đầy đủ nhất Luật Nhân Dân chia sẻ, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Mẫu hợp đồng thiết kế Website

Mẫu hợp đồng thiết kế website

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

————————–

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ WEBSITE

Số:…/…./HĐTK

Căn cứ Luật thương mại năm 2005;

Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

Căn cứ Nghị định 72/2013 /NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều  Nghị định 72/2013 /NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng và khả năng của mỗi bên.

Hôm nay, ngày….tháng…năm…. Tại…………………… Chúng tôi gồm có:

BÊN A:…………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………

Đại diện (nếu có):…………………………………………………  

Chức vụ:…………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………           Fax:…………………………………………………

Mail:…………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………                                         

Tài khoản số:…………………………………………………

Mở tại ngân hàng:…………………………………………………

BÊN B: …………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………

Đại diện (nếu có):………………………………………………… Chức vụ:……………………………

Điện thoại:  …………………………………………………        Fax:………………………………

Mail:…………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………… Tài khoản số:………………………….

Mở tại ngân hàng:…………………………………………………

Sau khi thỏa thuận hai bên đã đồng ý ký hợp đồng với nội dung các điều khoản sau đây:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A cung cấp dịch vụ thiết kế website theo yêu cầu của bên B. Chi tiết nội dung dịch vụ như cấu trúc, chức năng phần mềm website được ghi nhận cụ thể trong phụ lục đính kèm bản hợp đồng này.

Điều 2: Giá trị hợp đồng

Tổng giá trị hợp đồng:………………………..

Bằng chữ:…………………………..

(Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Điều 3: Thời hạn thực hiện hợp đồng

Bên A sẽ giao bản mẫu website cho bên B chậm nhất …………. ngày, kể từ ngày các bên ký hợp đồng thông qua địa chỉ email của bên B.

Bên A sẽ giao bản website chính thức cho bên B chậm nhất ……….. ngày, kể từ ngày các bên ký hợp đồng thông qua địa chỉ email của bên B.

Điều 4: Thời hạn và phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán: thực hiện chuyển khoản ngân hàng. Sau mỗi đợt nhận tiền bên A có nghĩa vụ thông báo cho bên B thông qua email.

Bên B thanh toán cho bên A  theo …đợt:

Đợt 1: …..giá trị hợp đồng.

Thời gian: ngày… tháng…. năm…

Tài khoản số:                                                                   Chủ tài khoản:

Chi nhánh:

Đợt 2: …..giá trị hợp đồng

Thời gian:  ngày… tháng…. năm…

Tài khoản số:                                                                   Chủ tài khoản:

Chi nhánh:

…………………………

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên A

  1. Quyền của bên A

– Được nhận số tiền đã thoả thuận theo từng đợt vào đúng ngày thoả thuận trong hợp đồng.

– Được bên B cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ cho việc thiết kế website đúng hạn.

– Không chịu trách nhiệm về nội dung website mà bên B đã cung cấp nếu nội dung này trái với quy định của pháp luật.

– Tạm ngừng thực hiện hợp đồng nếu bên B không thực hiện việc thanh toán như thoả thuận trong hợp đồng.

  1. Nghĩa vụ của bên A

– Thực hiện các công việc đã thoả thuận trong hợp đồng.

– Thực hiện sửa chữa các lỗi website theo yêu cầu của bên B.

– Báo cáo tiến độ hoàn thành công việc cho bên B. Thông báo kịp thời nếu có trường hợp phát sinh.

– Đảm bảo bí mật thông tin về dữ liệu bên B đã cung cấp.

– Hoàn trả đầy đủ những tài liệu bên B đã cung cấp khi hoàn thành xong công việc được thoả thuận trong hợp đồng.

– Các quyền và nghĩa vụ khác của bên cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

– Tiến hành bảo hành cho bên B trong thời hạn hợp lý khi bên A có yêu cầu bảo hành và đáp ứng được điều kiện bảo hành.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của bên B

  1. Quyền của bên B

– Được bên A cung cấp dịch vụ theo đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng.

– Được yêu cầu bồi thường nếu bên A làm lộ những thông tin bên B đã cung cấp cho bên thứ ba.

– Được nhận lại tài liệu bên B đã cung cấp khi nội dung hợp đồng đã hoàn thành. Yêu cầu bên A không được giữ lại tài liệu của bên B kể cả khi được lưu trên máy tính.

– Yêu cầu bên A bảo hành khi đáp ứng được điều kiện bảo hành.

  1. nghĩa vụ của bên B

– Cung cấp tài liệu, thông tin cho bên A phục vụ cho việc thiết kế website.

– Giao tiền đúng thời hạn và phương thức đã thoả thuận trong hợp đồng.

– Chịu trách nhiệm về nội dung đã cung cấp cho bên A nếu trái quy định của pháp luật.

– Tạm ngừng thực hiện hợp đồng nếu có căn cứ cho rằng bên A thực hiện không đúng nội dung, thời hạn thực hiện hợp đồng.

Điều 7: Nghiệm thu

Hai bên sẽ lập biên bản nghiệm thu phần mềm website khi đáp ứng được các điều kiện sau:

– Phần mềm website được thiết kế theo đúng thoả thuận của hai bên.

– Các phép toán và đưa nội dung lên website chính xác.

Điều 8: Bảo hành và hỗ trợ

– Bên A cung cấp dịch vụ sẽ bảo hành trong thời hạn …. kể từ ngày nghiệm thu.

– Bên A sẽ bảo hành khi lỗi hệ thống không do lỗi chương trình, phần mềm mạng gây ra, những lỗi do môi trường, thiên tai, do vận hành, dữ liệu và lỗi phần cứng.

– Khi nhận được yêu cầu bảo hành bên A phải tiến hành bảo hành cho bên B trong thời gian hợp lý. Dựa theo tình trạng lỗi có thể bảo hành trực tiếp hoặc hướng dẫn qua email.

– Trong trường hợp bảo hành ngoài những dịch vụ bảo hành do bên A cung cấp, bên B sẽ chịu chi phí phát sinh.

– Bên A hướng dẫn cách sử dụng phần mềm website và bảo trì hệ thống cho bên B. Và có trách nhiệm cài đặt phần mềm và giao cho bên B tài khoản quản lý hệ thống.

Điều 9: Những cam kết chung

  1. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này, nếu những nội dung khác đã quy định trong pháp luật Nhà nước không ghi trong hợp đồng này, hai bên cần tôn trọng chấp hành.
  2. Nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng.
  3. Nếu tự giải quyết không thỏa mãn, hai bên sẽ chuyển vụ việc tới Tòa án nhân dân… nơi hai bên vay cư trú.

Điều 10. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ……… tháng …..… năm …….. đến ngày … tháng … năm ……………..…

Hợp đồng này được lập thành ……….… bản. Mỗi bên giữ ………… bản.

                      

BÊN A BÊN B
(Ký tên và đóng dấu) (Ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu biên bản bàn giao website

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO WEBSITE

Số:…………..

Căn cứ hợp đồng số… ký ngày…tháng…năm….

Hôm nay, ngày….tháng…năm…. Tại………. Chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Địa chỉ:

Đại diện (nếu có):                                                          Chức vụ:

Điện thoại:                                                                      Fax:

Mail:

Mã số thuế:                                                                     Tài khoản số:

Mở tại ngân hàng:

BÊN B:

Địa chỉ:

Đại diện (nếu có):                                                          Chức vụ:

Điện thoại:                                                                      Fax:

Mail:

Mã số thuế:                                                                     Tài khoản số:

Mở tại ngân hàng:

Nội dung: Bên A bàn giao website cho bên B với nội dung sau:

STT Tên công việc Ghi chú
1 Website đã được thiết kế
2 Tên đăng nhập
3 Mật khẩu
4 Hướng dẫn sử dụng
……

Hai bên thống nhất website đã được bàn giao theo đúng nội dung đã thoả thuận trong hợp đồng.

Bên B tiến hành kiểm tra, thông báo cho bên A nếu website bị lỗi như đã thoả thuận trong hợp đồng. Tiến hành thanh toán sẽ tiền còn lại được thoả thuận trong hợp đồng.

Biên bản được lập thành 2 bản mỗi bên giữ một bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng Website

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ WEBSITE

Số:…………………..

Căn cứ hợp đồng số………. ký ngày….tháng…năm……..

Hôm nay, ngày….tháng…năm…. Tại……………….. Chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Địa chỉ:

Đại diện (nếu có):                                                          Chức vụ:

Điện thoại:                                                                      Fax:

Mail:

Mã số thuế:                                                                     Tài khoản số:

Mở tại ngân hàng:

BÊN B:

Địa chỉ:

Đại diện (nếu có):                                                          Chức vụ:

Điện thoại:                                                                    Fax:

Mail:

Mã số thuế:                                                                     Tài khoản số:

Mở tại ngân hàng:

Hai bên thống nhất cùng nhau thanh lý hợp đồng số…..  được ký kết giữa………….và……….. vào ngày…tháng…năm….

Điều 1.

Bên B xác nhận bên A đã thực hiện nội dung công việc được quy định tại Điều ……. Hợp đồng số…….. được ký vào ngày…tháng….…năm….. đúng thời gian, nội dung đã thoả thuận,

Điều 2.

Bên B đồng ý thanh toán cho A với số tiền:…………………… (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

(Bằng chữ:…………………..)

Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

Điều 3.

Biên bản thanh lý hợp đồng thiết kế website được lập thành 2 bản mỗi bên giữ một bản. có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên đây là chia sẻ của Luật Nhân Dân về Mẫu hợp đồng thiết kế website, biên bản bàn giao website và mẫu biên bản thanh lý hợp đồng website mới đầy đủ nhất để bạn đọc tham khảo. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Cập nhật lúc

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments