Mẫu biên bản giao nhận tài sản mới nhất

Mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất năm 2020

Dưới đây là mẫu biên bản bàn giao tài sản chuẩn mới nhất theo quy định được sử dụng để xác nhận chuyển giao tài sản giữa cá nhân, doanh nghiệp này với cá nhân, doanh nghiệp khác nhằm tránh phát sinh tranh chấp về sau, mời các bạn cùng tham khảo và áp dụng.

Mẫu biên bản giao nhận tài sản mới nhất

Biên bản bàn giao tài sản mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN, CÔNG CỤ

Hôm nay, ngày…../…../…., tại. địa điểm: …………………………… Chúng tôi gồm:

Người bàn giao:………………………….Bộ phận:………………………Mã số nhân viên……………………

Người nhận bàn giao:…………………..Bộ phận:…………………..Mã số nhân viên……………………

Lý do bàn giao …………………………………………………………………

Cùng bàn giao tài sản, công cụ với nội dung như sau:

STT Mã tài sản, công cụ Tên tài sản, công cụ Đơn vị Số lượng Tình trạng
1
2
3

Người bàn giao cam đoan  toàn bộ các tài sản, công cụ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người nhận bàn giao

(Ký và ghi rõ họ tên)

Quản lý

(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản bàn giao tài sản mẫu 2

TÊN CƠ QUAN

…………………

…………………                                                 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa …………………(bên giao) và

…………….(bên nhận)

Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại ………… đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …………. (bên giao) và ………… (bên nhận) thực hiện theo …………… của ………… ngày ……………..

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

–       Ông: ………………………………………………..………………..

–       Chức vụ: ……………………………………………………………..

–       Ông: ……………………………………………….………………….

–       Chức vụ: ……………………………………………………………..

–       Bà: ………………………..…………………………………………..

–       Chức vụ: ………………………………………….…………………..

2/ Bên nhận:

–       Ông: …………………………………………………………………..

–       Chức vụ: ……………………………………………….…………….

–       Ông: …………………………………………………………………..

–       Chức vụ: …………………………………………………….……….

–       Bà: ……………………………………………………………………..

–       Chức vụ: …………………………..…………………….……………

Chủ tọa:Ông …………………………………………………….……………………

Thư ký:Ông …………………………………………………………………………..

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên ………………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ………………………….. theo biểu thống kê sau:

Bản thống kê tài sản bàn giao

Số TT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
Cộng:

Tổng giá trị:

+   Bằng số ………………………………………………………………………

+   Bằng chữ ……………………………………………………………………

Kể từ ngày ……………………………………… số tài trên do bên ……………………. chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

CHỮ KÝ BÊN GIAO                                                        CHỮ KÝ BÊN NHẬN

Thư ký cuộc họp                                                             Chủ tọa cuộc họp

Giá trị pháp lý của biên bản giao tài sản

Thông thường ở nước ta, nhiều hoạt động bàn giao tài sản không được xác lập bằng một văn bản nào để thể hiện rõ nội dung và mục đích chuyển giao. Do đó khi xảy ra tranh chấp rất khó để giải quyết, không thể chứng minh được việc bàn giao những gì. Việc xác lập các giấy tờ, biên bản bàn giao tài sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt pháp lý. Trong mọi trường hợp, hoàn cảnh hay các mối quan hệ, khi tiến hành giao nhận tài sản cũng không thể bỏ qua bước xác lập biên bản giao nhận tài sản, công cụ.

Trên đây là chia sẻ của Luật Nhân Dân về Mẫu biên bản giao nhận tài sản mới nhất năm 2020. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ với dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments