Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị Công ty Cổ phần mới nhất 2020

Dưới đây đây là mẫu biên bản họp hội đồng quản trị Công ty Cổ phần mới đầy đủ nhất năm 2020 theo quy định mà Luật Nhân Dân để bạn đọc tham khảo và áp dụng tại doanh nghiệp của mình:

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần

 

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị Công ty Cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN………..

——————

Số: …../20…/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………..

(V/v: ……………………………….)

Hôm nay, vào hồi …..giờ…… phút, ngày …….. tháng ……. năm 20…,

Tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN ………………..: ………………………..

Mã số doanh nghiệp: ……………. cấp ngày ………………

Các Thành viên Hội đồng quản trị của công ty đã nhóm họp thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc: ……………..

1. THÀNH PHẦN THAM GIA

2. Thành viên Hội đồng quản trị: ………thành viên. Bao gồm

– ………………….                       Chủ tịch hội đồng quản trị

– ………………………..          Thành viên HĐQT

– ………………………..             Thành viên HĐQT

3. Bầu chủ tọa và thư ký

Chủ tọa: Ông/Bà………………………………………………………………………………….. – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông/Bà ………………………………………………………………………………….. – Thành viên HĐQT.

4. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ số thành viên có mặt và điều kiện họp Hội đồng quản trị quy định tại điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị hôm nay được tiến hành hợp lệ để thảo luận các vấn đề liên quan đến việc “……………………………..” của công ty với các nội dung sau:

———————————————-

———————————————–

Biểu quyết nội dung ………………………………..:.

–   Tổng số thành viên tán thành: ………….

–   Tổng số thành viên không tán thành: ……………..

–   Tổng số thành viên không có ý kiến: …………..

–   Tổng số thành viên biểu quyết tán thành các quyết định của cuộc họp: …………., đạt tỷ lệ ……………..%.

Cuộc họp kết thúc cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp được các Thành viên HĐQT chấp thuận thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập thành …………bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi cổ đông giữ 01 bản, 01 bản lưu công ty và 01 một một bản được gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh./.

Các thành viên hội đồng quản trị cùng ký tên

…………………………….

(Chủ tọa)

…………………………………
……………………….

(Thư ký)

……………………………………

Trên đây là chia sẻ của Luật Nhân Dân về Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị Công ty Cổ phần mới nhất năm 2020. Nếu bạn còn băn khoăn hay thắc mắc về các vấn đề liên quan, hãy liên hệ với dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được hỗ trợ nhanh nhất cho từng trường hợp cụ thể.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments