Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH

Khi tiến hành họp hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn cần thiết phải có biên bản ghi lại nội dung cuộc họp. Sau đây là mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên của công ty TNHH mà Luật Nhân Dân chia sẻ, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH

Cơ sở pháp lý

Họp hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn

Theo quy định tại Điều 79 Luật doanh nghiệp năm 2014, thành viên của Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm. Gồm từ 3 đến 7 thành viên, nhiệm kỳ không quá 5 năm. Theo đó, Hội đồng thành viên có những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:

  • Nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty, của công ty trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
  • Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao

Theo quy định tại điều 61 Luật doanh nghiệp năm 2014, biên bản hợp Hội đồng thành viên biên bản ghi lại cuộc họp để thông qua một công việc của Công ty TNHH. Ở đó thể hiện sự thống nhất của các thành viên trong công ty, là căn cứ để quyết định một vấn đề gì đó liên quan đến tổ chức hoạt động của công ty.

Nội dung biên bản và điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên công ty TNHH

I. Nội dung thể hiện

– Thời gian, địa điểm họp

– Mục đích, chương trình họp

– Họ tên của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp và không dự họp

– Vấn đề được thảo luận, biểu quyết, tóm tắt các ý kiến phát biểu của thành viên về các vấn đề thảo luận

– Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành đối với từng vấn đề biểu quyết

– Các quyết định được thông qua

– Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp

II. Điều kiện tiến hành họp 

  • Phải có sự có mặt của ít nhất hai phần ba tổng số thành viên dự họp
  • Đối với việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp tán thành.

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên của công ty TNHH

CÔNG TY………..

————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

Số: …/2019/BB ……… , ngày … tháng … năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Về việc……………….)

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2019, tại trụ sử công ty, địa chỉ:…………………

Công ty TNHH …………………. tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng thành viên là ông/bà ………..

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h

Chủ tọa cuộc họp: Bà …………………. – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thành viên góp vốn: ……………………………

Thư ký cuộc họp: …………………………..

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1………………….- Chủ tọa;

2……………………….- Thư ký;

3………………………….

Có mặt:……. tương đương với ……… chiếm 100% vốn điều lệ.

Vắng mặt:…….

Số lượng thành viên được ủy quyền………………

NỘI DUNG CUỘC HỌP 

1. Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh bổ sung:

STT Tên ngành Mã ngành
1
2
3

2. Sửa đổi điều lệ công ty

Công ty sửa điều 3 về ngành nghề kinh doanh của công ty trong điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi như trên và theo Luật Doanh nghiệp 2014

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: …..%

Không tán thành:……

Ý kiến khác:………

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, 01 bản gửi phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, 01 bản lưu tại trụ sở công ty.

Chữ ký của người tham gia cuộc họp

CHỦ TỌA

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

 

Xem thêm:

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments