Mẫu đơn đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Mẫu đơn đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành mới nhất năm 2020

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành là một loại giấy tờ không thể thiếu trong Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ này. Luật Nhân Dân xin giới thiệu tới các bạn Mẫu đơn đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế để hỗ trợ quý khách hàng trong việc đăng ký kinh doanh của mình.

Mẫu đơn đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Căn cứ pháp lý 

Luật Du lịch năm 2017;

Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 

TÊN DOANH NGHIỆP

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

 

… … …, ngày … …tháng… …năm… ….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH ……..(1)……….

Kính gửi: ……………………..(2)……………………

1. Tên doanh nghiệp (chữ in hoa): ……………………………………………………………………….

Tên giao dịch:……………………………………………………………………………………………………

Tên viết tắt:……………………………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………….- Fax:………………………………………………..

Website:………………………………………………- Email:……………………………………….

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:…………………………………….

…………………………………………………. Giới tính:……………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……../…../…… Dân tộc:………….. Quốc tịch:………………………………………..

Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân /Hộ chiếu số:……………………………… cấp ngày: …../…./…… Nơi cấp: …………………………………………………………

Email:……………………………………… Điện thoại:………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………

4. Tên, địa chỉ chi nhánh (nếu có):………………………………………………………………………..

5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có):…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số…………………. cấp ngày…./…../…. Nơi cấp: ……………………………………………………

7. Tài khoản ký quỹ số ……………………..tại ngân hàng…………………………………………

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị …………(2)………….. cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành …………(1)…………. cho doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 Hướng dẫn ghi:

(1) Quốc tế hoặc nội địa;

(2) Tổng cục Du lịch (trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế); Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố… (trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa).

Mẫu đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

TÊN DOANH NGHIỆP

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

 

… … …, ngày … …tháng… …năm… ….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

….(1)… GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH ………(2)……….

Kính gửi: …………………(3)………………..

1. Tên doanh nghiệp (chữ in hoa):……………………………………………………………………….

Tên giao dịch:……………………………………………………………………………………………………

Tên viết tắt:………………………………………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………….- Fax:………………………………………………..

Website:…………………….- Email:………………………………………………………………………

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:……………………………………..

…………………………………………………….Giới tính:…………………………………………..

Chức danh:………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: …../……./……..Dân tộc:…………… Quốc tịch:………………………………………..

Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân /Hộ chiếu số:………………..……. cấp ngày: ……/…. /……. Nơi cấp: ………………………………………………………………

Email: ……………………………………… Điện thoại:……………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

4. Tên, địa chỉ chi nhánh (nếu có):………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có): ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số…………………. cấp ngày…./…… /…. nơi cấp:…………………………………………….

7. Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành ………(2)……..số …………………….do: ……………… cấp ngày……. tháng…… năm……………………………………………………….          

8.Tài khoản ký quỹ số………………………..… tại ngân hàng……………………………………

9. Lý do đề nghị……(1)……………… giấy phép:……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị ……………..(3)…………(1)………. giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành ……..(2)……… cho doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị….(1)…. giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành./

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 Hướng dẫn ghi:

(1) Cấp lại (trong các trường hợp quy định tại Điều 34 Luật Du lịch), cấp đổi (trong các trường hợp quy định tại Điều 35 Luật Du lịch).

(2) Quốc tế hoặc nội địa;

(3) Tổng cục Du lịch (trong trường hợp đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế); “Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố… (trong trường hợp đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa).

Trên đây là đơn đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành mới nhất năm 2020. Nếu có khó khăn, vướng mắc liên quan đến du lịch, dịch vụ lữ hành hãy liên hệ với dịch vụ luật sư tư vấn của Luật Nhân Dân để được tư vấn, giải đáp cụ thể.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments