Mẫu hợp đồng học việc và thực tập sinh

Mẫu hợp đồng học việc, thực tập sinh chi tiết nhất năm 2020

Sau đây Luật Nhân Dân sẽ chia sẻ tới bạn đọc về mẫu hợp đồng học việc, thực tập sinh chi tiết nhất năm 2019 để bạn đọc áp dụng trên thực tế, mời các bạn cùng tham khảo.

Học việc, thực tập sinh là một trong những vấn đề diễn ra rất phổ biến, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên hay những người lao động mới vào nghề. Hợp đồng học việc, thực tập sinh vô cùng cần thiết để áp dụng trong trường hợp này. 

Mẫu hợp đồng học việc và thực tập sinh

Mẫu hợp đồng học việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

HỢP ĐỒNG HỌC VIỆC

Số:……./HĐHV

Hôm nay, ngày .. tháng … năm 20…, tại địa chỉ ………………., chúng tôi gồm có:

BÊN A: …………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………

Đại diện bởi …………………….. Chức vụ …………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………… 

BÊN B: ÔNG/BÀ…………………………………………………

Sinh ngày………………….

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân số: ……….

Ngày cấp:……………………..    Nơi cấp:………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………….

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………………….. 

Hai bên đã thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản như sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A tuyển dụng học viên là Bên B vào vị trí học việc với nội dung chi tiết quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Hợp đồng này.

Điều 2: Thời gian học việc

Thời gian học việc là … tháng, kể từ ngày…. tháng…. năm ……..đến ngày…. tháng…. năm……….

Điều 3: Chế độ học việc

Thời gian học: ….giờ/tuần (từ thứ….đến thứ….)

Ca học cụ thể như sau:

+ Sáng từ: ….giờ đến ….giờ

+ Chiều từ: ….giờ đến ….giờ

+ Tối từ: ….giờ đến ….giờ

Điều 4: Chi phí trợ cấp

– Bên B được trả trợ cấp trong quá trình học việc là: ………………./ca làm việc.

– Bên B làm thêm giờ thì sẽ được trả thêm tiền trợ cấp tính theo công thức: mức tiền trợ cấp cho một giờ làm việc thêm sẽ bằng mức tiền trợ cấp của 1 giờ làm việc trong 1 ca làm việc bình thường

 • Mức tiền trợ cấp bằng ….% mức tiền trợ cấp cho một giờ làm việc thêm nếu làm việc vào ngày bình thường;
 • Mức tiền trợ cấp bằng ….% mức tiền trợ cấp cho một giờ làm việc thêm nếu vào ngày nghỉ hàng tuần;
 • Mức tiền trợ cấp bằng …. % mức tiền trợ cấp cho một giờ làm việc thêm nếu vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có được hưởng trợ cấp

Điều 5: Phương thức thanh toán

– Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

– Tài khoản thanh toán:

 • Tên chủ tài  khoản: ………………
 • Ngân hàng: ……………….. Chi nhánh: …………….
 • Số tài khoản: …………………
 • Nội dung chuyển khoản: ………………………..

– Thời hạn thanh toán: ngày …. hàng tháng.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của bên B

6.1. Quyền lợi

 • Được hướng dẫn và phân công công việc trong thời gian học việc.
 • Tham gia các khóa học chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho công việc do Bên A tổ chức hoặc cử đi tham gia.
 • Đề xuất, đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của mình trong quá trình học việc và xây dựng công ty ngày càng phát triển.
 • Được quyền nghỉ những ngày lễ, tết theo các quy định của pháp luật và nghỉ phép có hưởng trợ cấp tối đa là ….ca/tháng.
 • Sau khi kết thúc thời gian học việc, nếu Bên B hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và có mong muốn làm việc lâu dài tại công ty thì sẽ được Bên A xem xét, cân nhắc và ký hợp đồng lao động chính thức với Bên B.

6.2. Nghĩa vụ

 • Nghiêm chỉnh chấp hành các nghĩa vụ trong Hợp đồng, nội quy, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật;
 • Thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các công việc được phân công và báo cáo kết quả công việc được giao cho người quản lý trực tiếp.
 • Tham gia đầy đủ các khóa học nâng cao kỹ năng, chuyên môn mà công ty tổ chức.
 • Bồi thường thiệt hại khi Bên B gây ra thiệt hại theo nội quy, quy chế của Công ty và quy định của Bộ luật lao động hiện hành.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của bên A

7.1. Quyền hạn

 • Yêu cầu Bên B thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các công việc mà Bên A giao cho Bên B thực hiện.
 • Xem xét và xử lý kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng trong trường hợp Bên B vi phạm hợp đồng học việc, nội quy, quy chế công ty và theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi Bên B gây ra thiệt hại theo nội quy, quy chế của Công ty và quy định của Bộ luật lao động hiện hành.

7.2. Nghĩa vụ

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B được học tập và làm việc.
 • Thanh toán trợ cấp học việc cho Bên B đầy đủ và đúng thời hạn được quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này.

Điều 8: Điều khoản chung

 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các Bên trong Hợp đồng ký tên.
 • Hợp đồng này được lập thành (02) hai bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ (01) một bản gốc.
BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu hợp đồng thực tập sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

HỢP ĐỒNG HỌC VIỆC

Số:……./HĐHV

Hôm nay, ngày .. tháng … năm 20…, tại địa chỉ ………………., chúng tôi gồm có:

BÊN A: BÊN TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH

Đại diện: ……………..

Chức vụ: ………………………

Địa chỉ: …………………….

Mã số thuế: ………………….

Số điện thoại liên hệ: …………………………

BÊN B: BÊN THỰC TẬP SINH

ÔNG/BÀ………………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………………….

Số CMND/CCCD: ……… Cấp ngày: ……………… Tại: ……………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ: …………………..

Sau khi thỏa thuận, thống nhất, hai bên đã cùng nhau ký hợp đồng với nội dung các điều khoản như sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A tuyển dụng Bên B vào vị trí thực tập với thời gian và chế độ thực tập được quy định tại khoản 2 và khoản 3 của hợp đồng này.

Điều 2: Thời gian thực tập

– Thời hạn thực tập từ ngày…. tháng…. năm ……..đến ngày…. tháng…. năm……….

– Thời gian thực tập là …ngày/tuần (Cụ thể là các thứ…..)

 • Sáng từ: ….giờ đến ….giờ.
 • Chiều từ: ….giờ đến ….giờ.

Điều 3: Chi phí trợ cấp

– Thực tập sinh được trả trợ cấp trong quá trình thực tập là: ………………./tháng.

– Thực tập sinh làm thêm giờ thì sẽ được trả thêm tiền trợ cấp tính theo công thức: mức tiền trợ cấp cho một giờ làm việc thêm sẽ bằng mức tiền trợ cấp của 1 giờ làm việc trong 1 ngày làm việc bình thường. Cụ thể như sau:

 • Mức tiền trợ cấp bằng ….% mức tiền trợ cấp cho một giờ làm việc thêm nếu làm việc vào ngày thường;
 • Mức tiền trợ cấp bằng ….% mức tiền trợ cấp cho một giờ làm việc thêm nếu làm việc vào ngày nghỉ hằng tuần;
 • Mức tiền trợ cấp bằng ….% mức tiền trợ cấp cho một giờ làm việc thêm nếu làm việc vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng trợ cấp;

Điều 4: Phương thức thanh toán

– Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

– Tài khoản thanh toán:

 • Tên chủ tài  khoản: ………………
 • Ngân hàng: ……………….. Chi nhánh: …………….
 • Số tài khoản: …………………
 • Nội dung chuyển khoản: ………………………..

– Thời hạn thanh toán: ngày …. hàng tháng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

5.1. Quyền lợi

 • Yêu cầu Thực tập sinh thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các công việc mà Công ty giao cho Thực tập sinh thực hiện.
 • Xem xét và xử lý kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng trong trường hợp Thực tập sinh vi phạm hợp đồng, nội quy, quy chế Công ty và theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu Thực tập sinh bồi thường thiệt hại khi Thực tập sinh gây ra thiệt hại theo nội quy, quy chế của Công ty và quy định của Bộ luật lao động hiện hành.

5.2. Nghĩa vụ

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho Thực tập sinh được học tập và làm việc.
 • Đóng dấu và ký xác nhận thực tập cho Thực tập sinh sau kết thúc hợp đồng thực tập sinh.
 • Thanh toán trợ cấp thực tập cho Thực tập sinh đầy đủ và đúng thời hạn được quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

6.1. Quyền lợi

 • Yêu cầu Thực tập sinh thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các công việc mà Công ty giao cho Thực tập sinh thực hiện.
 • Xem xét và xử lý kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng trong trường hợp Thực tập sinh vi phạm hợp đồng, nội quy, quy chế Công ty và theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi Thực tập sinh gây ra thiệt hại theo nội quy, quy chế của Công ty và quy định của Bộ luật lao động hiện hành.

6.2. Nghĩa vụ

 •  Tạo điều kiện thuận lợi cho Thực tập sinh được học tập và làm việc.
 • Đóng dấu và ký xác nhận thực tập cho Thực tập sinh sau kết thúc hợp đồng thực tập sinh.
 • Thanh toán trợ cấp thực tập cho Thực tập sinh đầy đủ và đúng thời hạn được quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này.

Điều 7: Điều khoản chung

 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các Bên trong Hợp đồng ký tên.
 • Hợp đồng này được lập thành (02) hai bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ (01) một bản gốc.
BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu hợp đồng học việc, thực tập sinh chi tiết nhất năm 2019. Nếu còn những vướng mắc về các vấn đề liên quan hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Luật sư Đắc Liễu

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments