Mẫu hợp đồng giao khoán việc

Mẫu hợp đồng khoán việc mới nhất năm 2020

Dưới đây là mẫu hợp đồng khoán việc chuẩn mới nhất theo quy định được sử dụng nhằm ghi nhận sự thỏa thuận của hai giao khoán và bên nhận khoán về hoạt động khoán công việc, mời các bạn cùng tham khảo và áp dụng.

Mẫu hợp đồng giao khoán việc

Mẫu hợp đồng giao khoán công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

HỢP ĐỒNG KHOÁN CÔNG VIỆC

(Số: …/20…/HĐKCV)

Hôm nay, ngày…tháng…năm… tại…………

Chúng tôi gồm có;

BÊN A: BÊN KHOÁN CÔNG VIỆC

Tên doanh nghiệp:……………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………..

Fax:………………………………………

Mã số thuế : ……………………………………………………..

Đại diện theo pháp luật bởi:…………………………………………………..

Chức vụ : ……………………………………………………..

BÊN B: BÊN NHẬN GIAO KHOÁN

Ông/bà : ……………………………………………………………

Sinh ngày : ………………………………………………………….

Địa chỉ : …………………………………………………

CMND số : …………………………………………………..

Nơi cấp : ……………………………………………….

Hai bên đã thỏa thuận, đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán công việc với các điều khoản sau đây:

Điều 1. Nội dung công việc

………………………………………………………..……………………. ………………………………………………………………………………

– Phương thức giao khoán: ……………

– Điều kiện thực hiện hợp đồng: ……………………..

– Thời gian thực hiện hợp đồng: …………………

– Các điều kiện khác: ………..

Điều 2: Tiến độ thực hiện công việc

…………………………………………………

Điều 3: Thanh toán thù lao

1. Bên A sẽ trả thù lao cho Bên B để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 Hợp đồng khoán việc này. Tổng mức thù lao là: ………..

2. Sau khi Bên A chuyển cho Bên B các tài liệu, chứng từ cần thiết để Bên B tiến hành công việc thì Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B số tiền là:………………. 

3. Tiền thù lao còn lại Bên A sẽ thanh toán cho Bên B sau khi hoàn thành công việc theo hợp đồng.

4. Hình Thức thanh toán: ………………………………………………….

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên A

1. Nghiên cứu kỹ các chứng từ – sổ sách kế toán cho Bên B cung cấp để quyết định cùng tham gia thực hiện;

2. Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên B cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất;

3. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng này và của pháp luật.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên B

1. Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao cho mình giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất;

2. Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;

3. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được chuyển nhượng;

4. Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

5. Đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

6. Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;

7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

Điều 6. Vi phạm hợp đồng và đơn phương chấm dứt

1. Trường hợp trong quá trình giám sát, bên giao khoán đánh giá chất lượng công việc không được đảm bảo như cam kết, bên giao khoán có quyền thông báo lại cho bên được giao khoán biết và yêu cầu khắc phục bằng mọi biện pháp. Trường hợp không khắc phục được hoặc cố tính không khắc phục được bên giao khoán việc có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

2. Trường hợp bàn giao công việc chậm hơn so với tiến độ công việc, tùy theo tình hình để các bên đàm phán, gia hạn, thỏa thuận hoặc chấm dứt hợp đồng.

3. Trường hợp bên khoán việc chậm thanh toán/tạm ứng, trong thời hạn chậm nhất …… ngày, bên được khoán việc có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện công việc đã thỏa thuận. Các bên cùng đàm phán giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Điều 7. Điều khoản chung

1. Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này;

2. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết ;

3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện ngay sau khi Bên B nhận được tiền tạm ứng lần đầu;

4. Hợp đồng này gồm trang Điều, được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau do mỗi bên giữ bản.

BÊN A BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là chia sẻ của Luật Nhân Dân về Mẫu hợp đồng khoán việc mới nhất năm 2020. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments