Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất theo quy định năm 2020

Dưới đây là mẫu hợp đồng lao động chuẩn mới nhất theo quy định được sử dụng để thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của người lao động với người sử dụng lao động, mời các bạn cùng tham khảo và áp dụng.

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

Mẫu hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

…………………,ngày…tháng…năm….

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số:…/20…/HDLD

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/6/2012;

Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai bên,

Hôm nay, tại………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

BÊN A : BÊN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Tên doanh nghiệp: ………………………

Đại diện:……………………………… Chức vụ:…………………………………

Quốc tịch: ……………………………………………………………….………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………

BÊN B: BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Họ và tên:………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: ……………..………… Giới tính: ……………..………..

Quê quán: …………………………..………………………………………………

Địa chỉ thường trú:………………….……………………………………………..

Số CMND:…………… Ngày cấp: …………………… Nơi cấp:………………

Trình độ: ……………………………….. Chuyên ngành: ………………………

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký Hợp đồng lao động (HĐLĐ) với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

– Bên A làm việc theo loại hợp đồng lao động…………..…………………….từ ngày…./…/… đến ngày…/…/…

– Thử việc từ ngày…/…/…đến ngày…/…/…

– Địa điểm làm việc :………………………………………………………….….…

– Chức vụ :…………………………………………………………………….….…

– Công việc phải làm :…………………………………………………………..…..

Điều 2: Chế độ làm việc

  • Thời giờ làm việc: ……………………………………………………
  • Được cấp công cụ làm việc gồm:……………………………………….
  • Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3:  Quyền và nghĩa vụ của bên A

Bên A có quyền sau: 

  • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng (bố trí, điều chuyển công việc cho người lao động theo đúng chức năng chuyên môn).
  • Có quyền tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác, ngừng việc và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành và theo nội quy Công ty trong thời gian hợp đồng còn giá trị.
  • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng, kỷ luật người lao động theo đúng quy định của pháp luật và nội quy công ty.
  • Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng này.

Bên A có nghĩa vụ sau: 

  • Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động đạt hiệu quả công việc cao. Đảm bảo việc làm cho người lao động theo Hợp đồng đã ký.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động.

Điều 4 : Quyền và nghĩa vụ của bên B

Bên B có các quyền sau:

– Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

– Phương tiện đi lại làm việc :…………………………………………………………..

– Mức lương chính hoặc tiền công :……………………………………………..…. Được trả……….lần vào các ngày………..và ngày………….. hàng tháng.

– Phụ cấp gồm :………………………………………………………………………

– Được trang bị bảo hộ lao động gồm :……………………………………………………

Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng) :…………………………………………………………………..

– Bảo hiểm xã hội…………………………………………………………………………

– Được hưởng các phúc lợi : …………………………………………………………….

– Được hưởng các khoản thưởng, nâng lương, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước : ……………………………………………………………………………….

– Được hưởng các chế độ ngừng việc trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật lao động

Bên B có nghĩa vụ sau: 

– Trong công việc, chịu sự điều hành trực tiếp của bên A

– Hoàn thành những công việc trong hợp đồng lao động.

– Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định trong thỏa ước lao động tập thể.

– Tham dự đầy đủ, nhiệt tình các buổi huấn luyện, đào tạo, hội thảo do Bộ phận hoặc Công ty tổ chức.

– Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng lao động và các thỏa thuận bằng văn bản khác với Công ty.

– Tuyệt đối thực hiện cam kết bảo mật thông tin

– Đóng các loại bảo hiểm, thuế, phí đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Những thỏa thuận khác

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu một bên có nhu cầu thay đổi nội dung trong hợp đồng phải báo cho bên kia trước ít nhất 03 ngày và ký kết bản Phụ lục hợp đồng theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tiến hành thỏa thuận hai bên vẫn tuân theo hợp đồng lao động đã ký kết.

Người lao động đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện các điều khoản và quy định ghi tại Hợp đồng lao động.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng theo quy định của thỏa ước tập thể, nội quy lao động và pháp luật lao động.

Khi hai bên ký kết Phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của Phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng này.

Hợp đồng này được lập thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ..….. bản./.

 

BÊN A

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

( Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BÊN B

NGƯỜI LAO ĐỘNG

( Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân Dân về Mẫu hợp đồng lao động mới nhất theo quy định năm 2020. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ với dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments