Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

Mẫu phiếu báo thay đổi nhân khẩu hộ khẩu HK02 mới nhất năm 2020

Dưới đây là mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu HK02 mới nhất 2020 dùng để thông báo cho cơ quan quản lý cư trú khi có sự thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu cùng hướng dẫn cách viết, mời bạn đọc tham khảo và áp dụng với trường hợp của mình.

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu dùng để làm gì?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 36/2014 TT-BCA:

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu là HK02) được sử dụng để thông báo khi có sự thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu trong các trường hợp sau:

– Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú

– Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

– Thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú

– Xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; tách sổ hộ khẩu

– Đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

– Cấp giấy chuyển hộ khẩu

– Xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú

– Gia hạn tạm trú.

Khi có thay đổi những nội dung thông tin trong bản khai nhân khẩu thì công dân phải khai bổ sung bằng mẫu HK02 và chuyển cho cơ quan đăng ký, quản lý cư trú.

Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: …………………………….

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên (1): ………………………………………. 2. Giới tính:……………..

3. CMND số:……………………….4. Hộ chiếu số:……………………………………….

5. Nơi thường trú:…………………………………………………………………..

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………

……………………………………….. . Số điện thoại liên hệ:……………………..

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên (1):…………………..……………………. 2. Giới tính:………………..

3. Ngày, tháng, năm sinh:…/……/……. 4. Dân tộc:……..5. Quốc tịch:…………..

6. CMND số:……………………………. 7. Hộ chiếu số:……………………………..

8. Nơi sinh:……………………………………………………………………….

9. Nguyên quán:………………………………………………………………..

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:……………………………………………………………….

11. Nơi thường trú:…………………………………………………………

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………..

………………………..……………… Số điện thoại liên hệ:………………………..

13. Họ và tên chủ hộ:……………………………..………….

14. Quan hệ với chủ hộ:………………………

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu(2):…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

16. Những người cùng thay đổi:

TT Họ và tên Ngày,tháng,năm sinh Giớitính Nơi sinh Nghềnghiệp Dântộc Quốctịch CMND số (hoặc Hộ chiếu số) Quan hệ với người có thay đổi
……, ngày….tháng….năm…

Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)

(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

……, ngày….tháng….năm…

NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……, ngày…tháng…năm…

TRƯỞNG CÔNG AN:………..

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Cách ghi phiếu báo thay đổi nhân khẩu hộ khẩu

– Mục “Họ và tên chủ hộ” và “Quan hệ với chủ hộ” ghi như sau:

+ Trường hợp đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú vào chỗ ở hợp pháp, được cấp sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì mục họ và tên chủ hộ ghi họ, tên người đến đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi là chủ hộ

+ Trường hợp được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì họ và tên chủ hộ ghi họ, tên chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi mối quan hệ thực tế với chủ hộ đó

+ Trường hợp điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; tách sổ hộ khẩu; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; cấp giấy chuyển hộ khẩu hoặc xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú thì ghi họ và tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

– Mục “Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”

Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

– Mục “Ý kiến của chủ hộ”

Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm.

– Mục “Xác nhận của Công an” ghi như sau:

+ Trường hợp xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú thì cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú. Nội dung xác nhận gồm: các thông tin cơ bản của từng nhân khẩu; địa chỉ đã đăng ký thường trú; họ và tên chủ hộ đã đăng ký thường trú (nếu có); ngày, tháng, năm chuyển đi hoặc xóa đăng ký thường trú

+ Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất thì Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú của công dân xác nhận việc bị mất đó. Nội dung xác nhận gồm: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ nơi thường trú của chủ hộ đề nghị cấp lại sổ hộ khẩu.

Lưu ý: Trường hợp người viết phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II “Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”.

Trên đây là chia sẻ của Luật Nhân Dân về Mẫu phiếu báo thay đổi nhân khẩu hộ khẩu HK02 mới nhất 2020. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp một cách nhanh chóng, cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật hiện hành.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments