Mẫu đơn xin thay đổi tên trong giấy khai sinh

Thủ tục và mẫu đơn xin thay đổi tên trong giấy khai sinh mới nhất năm 2020

Có quyền thay đổi tên trong giấy khai sinh không? Thủ tục và mẫu đơn xin thay đổi tên trong giấy khai sinh như thế nào? Dưới đây là giải đáp những vấn đề này của Luật Nhân Dân, mời bạn đọc cùng tìm hiểu.

Mẫu đơn xin thay đổi tên trong giấy khai sinh

Cơ sở pháp lý

Có quyền thay đổi tên trong giấy khai sinh không?

Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền thay đổi tên như sau:

Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau:

– Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó

– Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt

– Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con

– Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình

– Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi

– Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính

– Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.

Như vậy, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên nhưng phải đảm bảo về lý do thay đổi phù hợp với quy định của pháp luật như thay đổi vì việc sử dụng tên, họ đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp,…

Thủ tục thay đổi tên trong giấy khai sinh

Điều 28 Luật Hộ tịch 2014 quy định thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:

“1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.”

Làm thủ tục thay đổi tên trong giấy khai sinh ở đâu?

Trong trường hợp bạn muốn thay đổi tên trong giấy khai sinh thì bạn có thể đến:

– Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây để giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện (có xã mà trước đây đã đăng ký khai sinh): Trường hợp trên 14 tuổi.

Hồ sơ thay đổi tên trong giấy khai sinh

– Tờ khai Đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (theo mẫu quy định)

– Bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch

– Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.

Thời hạn giải quyết thay đổi tên trong giấy khai sinh

Thời gian tối đa giải quyết thay đổi tên trong giấy khai sinh là 6 ngày làm việc.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 3 ngày làm việc.

Mẫu đơn xin thay đổi tên trong giấy khai sinh

Luật Nhân Dân chia sẻ mẫu tờ khai Đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc để các bạn tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————-
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,

BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

Kính gửi: (1) ………………………………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ………………………………………………….

Nơi cư trú: (2)……………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3)……………………………………………………………………….

Quan hệ với người đề nghị được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch:………………..

Đề nghị cơ quan đăng ký việc (4) ………………………………………………… cho người có tên dưới đây

Họ, chữ đệm, tên: …………………………………………..  Giới tính:…………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………..

Dân tộc:……………………………..Quốc tịch:………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3)……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú: (2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đã đăng ký (5)  …………………………………………… ngày……… tháng ……… năm ……………. tại số: ………. Quyển số:………………………………………………………………………………….

Nội dung: (6)………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do:…………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ……… , ngày ……….  tháng ………  năm ………

                                                                                                                     Người yêu cầu

                                     (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)                                                                                                                                                 

Ý kiến của người được thay đổi họ, tên (nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

                                       …………………………….

        

Ý kiến của cha và mẹ  (nếu thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi)

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

 

                                                   ……………………………. …………………………….

        

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đề nghị đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi rõ thông tin về giấy tờ tùy thân (số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế)

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

(4) Ghi rõ nội dung loại việc đề nghị đăng ký

Ví dụ: thay đổi họ, tên / cải chính phần khai về chữ đệm, năm sinh của người mẹ

          / xác định lại dân tộc / bổ sung phần khai về quốc tịch

(5) Ghi rõ loại việc, giấy tờ hộ tịch đã đăng ký trước đây có liên quan.

Ví dụ:  Đã đăng ký khai sinh ngày 05 tháng 01 năm 2015 tại số 10, quyển số 01/2015 của UBND xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

            Đã đăng ký kết hôn ngày 15 tháng 10 năm 2015 tại số 155, quyển số 02/2015 của UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

           Đã đăng ký khai tử ngày 16 tháng 10 năm 2015 tại số 55, quyển số 01/2015 của UBND phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hà Nội.

(6) Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc.

Ví dụ:  Được thay đổi họ, tên từ Nguyễn Văn Nam thành Vũ Văn Lanh

            Được cải chính phần khai về chữ đệm, năm sinh của người mẹ từ: Lê Thị Lan, sinh năm 1977, thành: Lê Thúy Lan, sinh năm 1979

            Được xác định lại dân tộc từ: dân tộc Kinh, thành: dân tộc Tày

            Được bổ sung thông tin về quốc tịch thành: quốc tịch Việt Nam

Trên đây là chia sẻ của Luật Nhân Dân về Thủ tục và mẫu đơn xin thay đổi tên trong giấy khai sinh mới nhất năm 2020. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp một cách nhanh chóng, cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật hiện hành.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Lê kiều oanh
Lê kiều oanh
8 months ago

Cho mình hỏi mình muốn đổi tên cho người 25 tuổi thì phần ý kiến của người được thay đổi là như thế nào ạ